ДИЈАЛЕКТИЗМИ КАО СТИЛСКО ОБЕЛЕЖЈЕ РШУМОВИЋЕВЕ ПРОЗЕ „ТРИ ЧВОРА НА ТРЕПАВИЦИ“

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 161-177)

АУТОР(И): Јулијана С. Деспотовић, Бојана М. Вељовић Поповић

Е-АДРЕСА: julijana.stevanovic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/KDNN21.161D

САЖЕТАК:

Предмет нашег интересовања у овоме раду јесте дијалекатски језички ниво Ршумовићеве збирке приповедака Три чвора на трепавици – Сећање на крилато детињство. Занима нас, превасходно, на који начин се кроз говор ликова манифестују идиоматске карактеристике овог дела штокавског језичког комплекса. Издвојићемо, класификовати и анализирати фонетско-фонолошке, морфолошке, и синтаксичке дијалектизме. Дијалекат којим проговарају ликови у овој књизи припада западнијим крајевима штокавштине и уклапа се у ареал херцеговачко-крајишког дијалекта. Имајући у виду да је дијалекатски израз у овом роману искоришћен као једно од средстава карактеризације ликова, те да се јавља само у говору ликова, наш циљ јесте и да утврдимо стилогеност дијалектизама које писац употребљава при обликовању њиховог дискурса.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

дијалекат, дијалектизам, Љубивоје Ршумовић, идиом, стилско обележје, говор ликова.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Андрејевић, Андрејевић (2016): Даница Андрејевић, Ана Андрејевић, Поетска функција дијалекта у поезији Ратка Поповића, Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност, Лесковац – Врање: Лесковачки културни центар, Педагошки факултет у Врању, 39–49.
  • Вељовић (2018): Бојана Вељовић, Синтакса глаголских облика у говору Тутина, Новог Пазара и Сјенице, Српски дијалектолошки зборник, књ. LХV/1, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик, 7–477.
  • Ђукановић (1995): Петар Ђукановић, Говор Драгачева, Српски дијалек- толошки зборник, књ. XLi, Београд: Српска академија наука и уметности, Ин- ститут за српски језик, 1–240.
  • Ковачевић (1997): Милош Ковачевић, Фоностилематика репрезентоло- шких дискурса Стевана Сремца, Књижевно дело Стевана Сремца – ново чита- ње, Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Сту- дијска група за Српски језик и књижевност Филозофског факултета, 109–125.
  • Лешић (1979): Zdenko Lešić, Jezik i književno djelo, Sarajevo: Svjetlost.
  • Марковић (2011): Славољуб Марковић, Говор Ужичке Црне Горе, Српски дијалектолошки зборник, књ. LViii, Београд: Српска академија наука и умет- ности, Институт за српски језик, 337–670.
  • Муртагић Туна (1998): Хаснија Муртагић Туна, Дијалектизми као стило- гени елементи у аутобиографској књижевности, Научни састанак слависта у Вукове дане, 27/1, Београд: Међународни славистички центар, 525–535.
  • Николић (1972): Мирослав Николић, Говор Горобиља (код Ужичке Поже- ге), Српски дијалектолошки зборник, књ. XiX, Београд: Институт за српскохр- ватски језик, 619–674.
  • Станковић (2016): Милена Станковић, Симболика родног звука у делу Радосава Стојановића, Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност, Лесковац – Врање: Лесковачки културни центар, Педагошки фа- култет у Врању, 229–239.