Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 105-112)

АУТОР(И): Софија Калезић-Ђуричковић

Е-АДРЕСА: pgstudio@t-com.me

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/KDNN21.105KD

САЖЕТАК:

Рад представља кратак осврт на литеарарнотеоријске и методичко-методолошке предиспозиције развоја романескног литерарног жанра, како на домаћој, тако и на страној литерарној сцени. У наведеном погледу, рад садржи својеврсни пресјек тематскомотивског и стилскокомпозиционог спектра романа за дјецу и младе, посматрајући схватање примарних његових квалификатива из перспективе књижевних теоретичара, али и романсијера. Динамизам умјетничког казивања и необични мотивски сплетови истичу се као најпрепознатљивије особине квалитетног романа за дјецу, које умогоме утичу на његову поуздану рецепцију при готово свим узрасним нивоима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

интерпретација, роман, дјеца, маштовитост, рецепција.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Вуковић (1989): Ново Вуковић, Увод у књижевност за дјецу и омладину, Подгорица: Универзитетска ријеч.
  • Георгијевски (2001): Христе Георгијевски, Српски роман за децу и младе – поетичка питања, Детињство, 2/3, XXXVi, 40–41.
  • Ђурчинов и др. (1981): Милан Ђурчинов, Никола Кољевић, Твртко Куле- новић, Зденко Лешић, Новица Петковић, Moдерна тумачења књижевности, Сарајево: Веселин Маслеша, Свјетлост.
  • Maрковић (1982): Слободан Maрковић, Записи у појавама књижевности за децу, Горњи Милановац: Дечије новине.
  • Пруст (1975): Марсел Пруст, Позвање уметника, у књизи: Рађање модерне књижевности, Београд: Нолит.
  • Tурјачанин (1983): Зорица Tурјачанин, Методички приступи описивању  у настави изражавања, у: Описивање у настави усменог и писменог изражава- ња, Сарајево: Веселин Маслеша.
  • Црнковић (1980): Милан Црнковић, Дјечја књижевност, Загреб: Школ- ска књига.