МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП РАЗВОЈУ МОРАЛНОСТИ УЧЕНИКА СТАРИЈЕГ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА НА ПРИМЕРИМА РОМАНА (ПРИМЕНОМ ТЕОРИЈЕ МОРАЛНОСТИ МАРТИНА ХОФМАНА)

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 85-103)

АУТОР(И): Оливера В. Урошев Палалић 

Е-АДРЕСА: olivera.palalic@yahoo.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/KDNN21.085UP

САЖЕТАК:

Циљ рада је да, кроз интерпретацију романа, укажемо на значај развоја моралног мишљења код ученика старијег основношколског узраста. Ваља- на интерпретација романа полази од ученичког доживљаја и процене поступака главних јунака и њихових ставова. На школском часу могуће је пратити морални развој ученика, што је предмет нашег рада. На узрасту адолесцената од 11 до 14 година јавља се апстрактно, логичко мишљење, индуктивно-дедуктивно закљу- чивање, те ће у раду полазна основа бити заснована на психолошким теоријама развоја моралног мишљења. Показаће се, конкретним методичким примерима за- снованим на Хофмановој теорији моралности, како се морални развој ученика подстиче и гради тумачењем књижевних дела – романа (Хајдуци Б. Нушића, Аги и Ема И. Коларова, Доживљаји Тома Сојера М. Твена, Орлови рано лете Б. Ћопића, Дечаци Павлове улице Ф. Молнара, Хајдук Станко Ј. Веселиновића, Мали Принц А. де Сент-Егзиперија). Допринос рада заснива се на процени развоја ученичке моралности у датом узрасту.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

морални развој, роман, старији основношколски узраст, Хоф- манова теорија моралности.

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
 • Егзипери (1981): Антоан де Сeнт Егзипери, Мали принц, Београд: БИГЗ. Коларов (2016): Игор Коларов, Аги и Ема, Београд: Лагуна.
 • Молнар (1968): Ferenc Molnar, Dečaci Pavlove ulice, Beograd: Mlado pokolenje.
 • Нушић (1995): Бранислав Нушић, Хајдуци, Београд: Bookland.
Литература
 • Грандић (1999): Радован Грандић, Основи педагогије, Нови Сад: Филозоф- ски факултет, Катедра за педагогију.
 • Грандић, Гајић (1998): Радован Грандић, Оливера Гајић, Теорије интелек- туалног васпитања, Нови Сад: Савез педагошких друштава Војводине.
 • Грдинић (2001): Никола Грдинић, Хајдук Станко – романтичарски роман Јанка Веселиновића, Домети, 19–23.
 • Димитријевић (2018): Маја Димитријевић, Тумачење књижевног јунака у роману за млађи школски узраст, Књижевност за децу у науци и настави, зборник радова, књ. 21, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 175–185.
 • Зотовић, Јерковић (2017): Marija Zotović, ivan Jerković, Razvojna psihologija, Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.
 • Миочиновић (1988): Љиљана Миочиновић, Когнитивни и афективни чиниоци у моралном развоју, Београд: Просвета.
 • Младеновић (2019): Жељко Младеновић, Читање књижевних дела и ра- звој емпатије, Учење и настава, V/1, 11–26.
 • Петровић (2008): Тихомир Петровић, Историја српске књижевности за децу, Нови Сад: Змајеве дечије игре.
 • Пијановић (2005): Петар Пијановић, Наивна прича, Београд: СКЗ – Учи- тељски факултет.
 • Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања, Службени гласник РС, број 88/17.
 • Росандић (1979): Драгутин Росандић, Методички приступ роману, Сара- јево: ИГКРО „Свјетлост”, ООУР Завод за уџбенике.
 • Рот (1983): Nikola Rot, Osnovi socijalne psihologije, Beograd: Zavod za udžbe- nike i nastavna sredstva.
 • Урошев Палалић (2019): Оливера Урошев Палалић, Роман Хајдук Стан- ко – између љубави и освете (Интертекстуалност на примеру основношколске интерпретације романа Јанка Веселиновића Хајдук Станко), Књижевност и језик, LXVi/1, Београд, 139–153.
 • Хофман (2003): Martin Hofman, Empatija i moralni razvoj, Beograd: dereta.
Интернет извор