ОБРАЗОВНИ ПОТЕНЦИЈАЛ СТИЛИСТИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА РАДОЈА СИМИЋА (НА ПРИМЕРУ РОМАНА „СЕОБЕ“ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ )

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 33-47)

АУТОР(И): Милка В. Николић 

Е-АДРЕСА: milkanik75@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/KDNN21.033N

САЖЕТАК:

Предмет интересовања у овом раду јесте образовни потенцијал истраживања Радоја Симића посвећених граматичкој и интонацијској структури романа Сеобе Милоша Црњанског. Резултати ових истраживања објављени су у научним чланцима 1978. и 2012. године. Циљ нашег разматрања јесте: (1) да се испита на који начин се налази Симићевих стилистичких истраживања могу применити у средњошколској обради романа Сеобе; (2) да се уз ослонац на његова истраживања предложи методички приступ језику и стилу романа Сеобе у средњошколској настави. Анализа је показала да се налази Симићевог истраживања из 2012. године (урађеног у коауторству с Јеленом Јовановић Симић) могу применити у наставној обради Црњанскијевог дела, чиме се унапређује наставна интерпретација. Семиотски приступ, који је за роман Сеобе препоручен у класичној методичкој литератури, може се надоградити лингвостилистичком анализом. Наставник ће усмерити ученике да истражују, запажају и разматрају језичко-стилске феномене: (1) понављање језичких јединица; (2) понављање синтаксичких струк- тура; (3) смењивање обимних и кратких исказа; (4) употреба интерпункцијских знакова; (5) комбиновање симетричних и асиметричних синтаксичких структура. Ученици се оспособљавају да уочавају и образлажу језичке, структурне, поетичке и естетске карактеристике књижевног дела, као и да интерпретирају књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско- мотивски слој, композиција, идејни слој, језичко-стилски аспекти).

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Радоје Симић, језичко-стилске одлике, књижевни текст, сред- њошколска настава, српски језик и књижевност, роман Сеобе Милоша Црњанског

ЛИТЕРАТУРА:

 • Велек, Ворен (1974): Rene Velek, ostin Voren, Teorija književnosti, Beograd: Nolit.
 • Вељковић Станковић (2010): Драгана Вељковић Станковић, Језик књи- жевног дела, у: Босиљка Милић, Вељко Брборић (ур.), Прилози језичком и књижевном образовању III, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 65−73.
 • Илић (1998): Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној теори- ји и пракси, Нови Сад: Змај.
 • Јовановић (2009): Јелена Јовановић, Писци и стил, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.
 • Јовановић (2010): Јелена Јовановић, Основни принципи стилистичке анализе текста, у: Босиљка Милић, Вељко Брборић (ур.), Прилози језичком и књижевном образовању III, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 109−115.
 • Јовић (2009): dušan Jović, Lingvostilistički pristup književnom delu, у: Бо- сиљка Милић, Вељко Брборић (ур.), Прилози језичком и књижевном образова- њу I, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 163−172.
 • Лешић (2011): Зденко Лешић, Језик и књижевно дјело, Београд: Службени гласник.
 • Ковачевић (2011): Милош Ковачевић, Стилска значења и зрачења, Ниш: Филозофски факултет.
 • Ковачевић (2018): Милош Ковачевић, Мјесто Радоја Симића у србистици, с посебним освртом на његове стилистичке доприносе, у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић, Владимир Поломац (ур.), Научни доприноси Радоја Симића, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 47–66.
 • Мркаљ (2010): Зона Мркаљ, Појам корелације у методици наставе, Мето- дички видици, 1, Нови Сад: Филозофски факултет, 47–55.
 • Мркаљ (2020): Зона Мркаљ, Значај корелативног приступа у новим програмима наставе и учења књижевности, у: Илијана Чутура, Маја Димитријевић (ур.), Књижевност за децу у науци и настави, Јагодина: Факултет педагошких наука, 271‒285.
 • Николић (1992): Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Николић (2019): Милка Николић, Градација као стилистичка и синтак- сичка категорија: методички приступ у средњошколској настави, Књижевност и језик, LXVi/3−4, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 357–369.
 • Петровачки, Штасни (2010): Љиљана Петровачки, Гордана Штасни, Методички системи у настави српског језика и књижевности, Нови Сад: Филозофски факултет.
 • Раденковић (1974): Ljubiša Radenković, Lingvostilistika i strukturalizam u nauci o književnosti i nastavi književnosti, Beograd: Naučna knjiga.
 • Росандић (1986): dragutin Rosandić, Metodika književnog odgoja i obrazovanja, Zagreb: Školska knjiga.
 • Симић (1978): Радоје Симић, Граматичка и интонацијска структура прозног израза Милоша Црњанског, Књижевна историја, 41, Београд: Институт за књижевност и уметност, 15–58.
 • Симић (1993а): Радоје Симић, Лингвистика стила, Никшић: Унирекс. Симић (1993б): Радоје Симић, О Андрићевој уметничкој криптографији, Научни састанак слависта у Вукове дане, 22/1, Београд: МСЦ, 347–359.
 • Симић (1997): Радоје Симић, Стилска вредност и поетска функција Срем- чевих екскурса, у: Мирољуб Стојановић (ур.), Књижевно дело Стевана Сремца ново читање, Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 99–107.
 • Симић (2000а): Радоје Симић, Стилистика српског језика I, Београд: Научно друштво за неговање и проучавање српског језика.
 • Симић (2000б): Радоје Симић, Стилистика фонијских структура у Андрићевој Травничкој хроници, Књижевност и језик, ХLVii/3–4, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 15–36.
 • Симић (2001): Радоје Симић, Традиција и поезија у Горском вијенцу, Српски језик, Vi/1–2, Београд: Научно друштво за неговање и проучавање српског језика, 67–79.
 • Симић (2013): Радоје Симић, Две варијанте приче о мачку Тоши, псу Жући и чича Триши, у: Милош Ковачевић (ур.), Значај српског језика и књижевности у очувању идентитета Републике Српске II. Књижевни класици Републике Српске: Кочић и Ћосић, Источно Сарајево: Филозофски факултет, 117–151.
 • Симић (2014): Радоје Симић, Осма офанзива Бранка Ћопића, у: Милош Ковачевић (ур.), Наука и глобализација, 8/1–2, Источно Сарајево: Филозофски факултет, 97–114.
 • Симић (2018а): Радоје Симић, Нека запажања о синтакси идиоматских структура (према грађи из дела Јанка Веселиновића), у: Јелена Петковић, Владимир Поломац (ур.), Српски језик: статус, систем, употреба, Зборник радова у част проф. Милоша Ковачевића, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 145–164.
 • Симић (2018б): Радоје Симић, Ћосићева Бајка – алегоријска парабола о стварности пишчева времена, у: Радоје Симић, Вељко Брборић (ур.), Књижевно дело Добрице Ћосића, Београд: Филолошки факултет, 265–274.
 • Симић, Јовановић Симић (2011): Радоје Симић, Јелена Јовановић Симић, О Ћосићевим јунацима у Времену власти, Анали Филолошког факултета, 23/1, Београд: Филолошки факултет, 319–334.
 • Симић, Јовановић Симић (2012а): Радоје Симић, Јелена Јовановић Симић, Граматичка и интонацијска структура прозног израза М. Црњанског у Сеобама (прва књ.), Узданица, iX/1, Јагодина: Факултет педагошких наука, 7–25.
 • Симић, Јовановић Симић (2012б): Радоје Симић, Јелена Јовановић Симић, Деда Тришин млин Б. Ћопића, Књижевност и језик, LiХ/3–4, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 213–224.
 • Симић, Јовановић Симић (2012в): Радоје Симић, Јелена Јовановић Си- мић, Мириси и боје у Долини јоргована, у: Виолета Јовановић, Тиодор Росић (ур), Књижевност за децу и омладину наука и настава, Јагодина: Факултет педагошких наука, 33–38.
 • Симић, Јовановић Симић (2014): Радоје Симић, Јелена Јовановић Си- мић, Григор Витез – дечји песник, у: Виолета Јовановић, Тиодор Росић (ур), Књижевност за децу у науци и настави, Јагодина: Факултет педагошких наука, 73–86.
 • Штасни (2012): Гордана Штасни, Лингвостилистичка интерпретација лирске песме Грм, Методички видици, 3, Нови Сад: Филозофски факултет, 29‒46.
 • Штасни (2015): Гордана Штасни, Језичко-семантичком анализом до сти- лема, Годишњак филозофског факултета, XL/1, Нови Сад: Филозофски факул- тет, 243‒258.