МЕТОДИЧКА ДЕЛАТНОСТ ЈОВАНА ЉУШТАНОВИЋА

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 25-32)

АУТОР(И): Оливера В. Радуловић 

Е-АДРЕСА: oliveraradulovic.ff@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/KDNN21.025R

САЖЕТАК:

Циљ овог истраживања је да на примеру изабраних научних радова укаже на неколико запажених аспеката из области Методике наставе, којом се Јован Љуштановић бавио. Прва међу њима јесте савременост истраживачких метода које је примењивао радећи као предавач на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду. Нагласак је стављен на подстицање сценског стваралаштва у раду с децом применом драмског метода у Методици предшколског образовања. Интересовање истраживача је усмерено и на развој говора применом методе причања бајки или шаљивих прича, као и на курсеве које је професор Љуштановић држао из ове области. Други аспект јесте његова методичка делатност на писању уџбеникâ (читанки, радних свезака и радних листова), као и новинама које је уносио у тај сегмент свога рада. Коначно, значајно методичко послање којим се професор Јован Љуштановић бавио било је и стручно усавршавање васпитача и наставника, оличено у акредитованим семинарима на теме: Књижевност за децу у дечјем вртићу – увод у истраживачку пустоловину и Причам ти бајку – курс за стручно усавршавање наставника. Потоњи је организовао Завод за издавање уџбеника поводом читанке за пети разред Пегаво детињство, чији је аутор био Јован Љуштановић и која је намењена деци која слушају предмет Српски као нематерњи језик.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Методика наставе, драмски метод, сценско стваралаштво, развој говора, бајке, приче о животињама, загонетке.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Љуштановић, Зорић (2013): Јован Љуштановић, Милена Зорић, О холистичком приступу настави књижевности за децу у образовању васпитача, Зборник радова Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Пироту, 66–78.
  • Љуштановић (2014): Јован Љуштановић, Вртић као позориште, Сцена: часопис за позоришну уметност, 50/1–2, 26–33.
  • Љуштановић, Зорић (2015): Јован Љуштановић, Милена Зорић, Драматизација књижевног текста у вртићу – дечја индивидуализација и социјализација, Компетенције васпитача за друштво знања: тематски зборник, Трећа међународна научно-стручна конференција Методички дани 2014, 388–394.
  • Љуштановић (2018): Јован Љуштановић, Језик драме и позоришта и драмско васпитање, Норма, часопис за теорију и праксу васпитања и образовања, 2018/2, 141–152.
  • Љуштановић, Зорић (2018): Јован Љуштановић, Милена Зорић, Загонетка у дечјем вртићу – од погађања до одгонетања, Међународни научни скуп „Језик, култура, образовање”, Ужице: Педагошки факултет, 137–144.
  • Љуштановић, Зорић (2019): Jovan Ljuštanović, Milena Zorić, (Samo)refleksija studenata Visoke škole za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu – potraga za modelom, u: Módszerek És Teóriák A X. Tantárgy-Pedagógiai Nemzetközi Tudományos Konferencia Idegennyelvű Előadásai (Szerkesztette Bordás Sándor) [Methods And Theories Conference Proceedings In Languages Other Than Hungarian Of The X International Conference Of Teaching Methodology] (Edited By Sándor Bordás), Baja: Eötvös József Főiskolai Kiadó, 271–278.
  • Љуштановић (2010): Јован Љуштановић (прир.), Пегаво детињство: српски као нематерњи језик, читанка за 5. разред основне школе, Београд: Завод за издавање уџбеника.
  • Љуштановић, Рацић (2019): Јован Љуштановић, Зорица Рацић (прир.), У срцу знања: читанка за други разред основне школе, Београд: БИГЗ школство.