UTICAJ USKOPOJASNIH ŠUMOVA NA KOMUNIKACIJU SA MULTIFUNKCIONALNIM ELEKTRIČNIM BROJILIMA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 2216-2229)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Miljan Mujović, Anđela Minić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: miljan.mujovic@yahoo.com

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.2216M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Razvoj novih tehnologija značajno je doprinio modernizaciji elektroenergetskog sektora. S tim u vezi, poslednjih nekoliko godina, aktuelan je trend ugradnje novih multifunkcionalnih brojila. Njihova najveća prednost se ogleda u mogućnosti daljinskog prenosa podataka i upravljanja mnoštvom brojila sa jednog centralnog mjesta. Komunikacija sa brojilima se ostvaruje putem elektroenergetske mreže i to PLC (Power Line Carrier) tehnologijom. Sve prednosti navedenog tipa brojila su dostupne samo pod uslovom da komunikacija besprekorno funkcioniše. Ipak, situacija u praksi je bitno drugačija i među brojnim problemima koji mogu ugroziti ispravnu komunikaciju sa multifunkcionalnim brojilima izdvajaju se šumovi. Generalno, šumovi predstavljaju neželjenje smetnje koje se poklapaju sa korisnim signalima i imaju tendenciju da prekriju sadržaj korisne informacije. U okviru ovog rada fokus će biti na uskopojasnom šumu koji nastaje u određenom opsegu frekvencija, u zavisnosti od izvora koji ga stvara. Biće objašnjeno kako nastaje ova vrsta šuma, kakve probleme izaziva u komunikaciji sa multifunkcionalnim brojilima, kako se detektuje i kako je moguće ukloniti izvore ovog poremećaja. Konačno, prisustvom uskopojasnog šuma povećava se broj nedostupnih i neočitanih multifunkcionalnih brojila električne energije, čime se direktno atakuje na poslovanje distributera električne energije. Važnu komponentu rada činiće konkretna terenska mjerenja sprovedena specijalizovanim PLC instrumentom.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Brojilo, Komunikacija,Uskopojasni šum, PLC instrument

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: