IMPLEMENTACIJA BILLING SISTEMA SNABDJEVAČA I ODS-A U USLOVIMA OTVORENOG TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE U JP ELEKTROPRIVREDA BIH

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 2184-2195)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Selma Kovačević

Е-АДРЕСА / E-MAIL: se.kovacevic@epbih.ba

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.2184K

САЖЕТАК / ABSTRACT:

JP Elektroprivreda BiH je već duži niz godina u procesu prestrukturiranja koje za cilj ima izdavajanje Operatora Distributivnog sistema (ODS) u zasebnu kompaniju. Sa aspekta obaveza elektroprivrednih preduzeća u BiH i uspostave tržišta električne energije, najvažnija je Direktiva 2009/72/EC o zajedničkim pravilima unutrašnjeg tržišta električne energije od 13. jula 2009. Godine. Kako bi se ispoštovale obaveze iz EU Direktive ali i Programa o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH, informaciono-komunikacioni sistemi se moraju adekvatno prilagoditi kako bi ODS mogao funkcionisati kao zasebno pravno lice. Ovaj rad opisuje jedan model reorganizacije Informacionog sistema za obračun, fakturisanje i naplatu električne energije i distributivne mrežarine kao jednog od ključnih sistema za podršku poslovnih procesa kompanije. Postojeći Billing sistem u Elektroprivredi BiH predstavlja zajednički informacioni sistem snabdjevača i distributera koji nije ni procesno ni funkcionalno adekvatno razdvojen, te je potrebno uraditi redizajn procesa kroz dva zasebna informaciona sistema. Poseban izazov na ovom projektu predstavljaju integracioni interfejsi putem kojih Billing sistemi razmjenjuju podatke sa drugim informacionim sistemima (MDM, SAP FMIS, CRM, i drugi), kao i sa učesnicima na tržištu električne energije.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

ODS (Operator Distributivnog Sistema), EP BIH, snabdijevanje, Billing, SOEE, SODM, SONN, NN (Niski napon), SN (Srednji napon)

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: