IMPLEMENTACIJA MODULA ZALIHA ORACLE EBS-A U ERP SISTEM EPCG SA OSVRTOM NA DIREKCIJU ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 2170-2183)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Milica Popović, Radomir Vemić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.2170P

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG) je nacionalna elektroenergetska kompanija osnovana radi obavljanja privredne djelatnosti proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, kao i drugih djelatnosti propisanih statutom EPCG-a, a sve u cilju zadovoljenja elektroenergetskih potreba potrošača Crne Gore. Do jula 2016. godine u sastavu EPCG nalazila se i distribucija, kao posebna funkcionalna cjelina, koja osamostaljenjem u društvo sa ograničenom odgovornošću dobija ime Crnogorski elektrodistributivni sistem. EPCG je 2021.g osnovala kompaniju EPCG –Solar gradnja a u okviru EPCG-a je nastala i Direkcija za Obnovljive izvore energije. Održavanjem ERP sistema ovih kompanija jednim dijelom se bavi IT- sektor EPCG-a.
Jednostavno, efikasno i kvalitetno obavljanje kompleksnih poslovnih procesa, zaposlenima u ove tri firme je omogućeno implementacijom integrisanog ERP sistema baziranog na Oracle eBS-u. Proces prilagođavanja i unapređenja ERP sistema je kontinuiran proces započet danom njegovog puštanja u produkciju 7.3.2011. godine. Podizanje funkcionalnosti sistema na nivo više ostvaruje se svakodnevnim zahtjevima korisnika sistema i realizacijom istih u saradanji sa eksternim partnerima, kreirajući tako proizvod koji podržava procese rada i prati savremene trendove u oblasti IT-a. U ovom radu približićemo Vam način funkcionisanja i kontrole skladištenja robe, korišćenjem ERP sistema. Sistem se sastoji od Oracle e-Business Suita (14 modula) i CMS sistema (9 aplikacija), od kojih jedan modul sistema čini modul zaliha. Tematika rada bazirana je na procesu upravljanja zalihama. Posebno smo se osvrnuli na custimizacije koje omogućavaju da se nabavlja ono što treba, onda kada treba i da na zalihama nikada robe nije više nego je nužno, projekciju potreba za materijalima u budućnosti. Segment eBS-a, Upravljanje zalihama, kontrolisano generiše brojna dokumenta, omogućavajući kvalitetnu realizaciju zakonskih normi i procesa rada u EPCG-u kao i u državi Crnoj Gori.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

ERP, Oracle, Elektroprivreda Crne Gore, Upravljanje zalihama, modul, Direkcija za obnovljive izvore energije

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Poslovne knjige