REZULTATI RADA SOLARNIH ELEKTRANA NA PODRUČJU VOJVODINE

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 2024-2032)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Zoran Simendić, Zdravko Majstorović, Srđan Miljanić, Dalibor Mraović

Е-АДРЕСА / E-MAIL: zoransimendic94@gmail.com

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.2024S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Evropska energetika se kreće u smeru jedinstvenog evropskog tržišta električne energije sa sve većim učešćem obnovljivih izvora u proizvodnji iste. Direktiva Evropske Unije o obnovljivoj energiji daje jasno pravo građanima koji proizvode sopstvenu obnovljivu energiju da troše, skladište ili prodaju svoju generisanu energiju, uključujući i ugovore o kupovini električne energije.
U Srbiji su se prvo gradile solarne elektrane kao proizvođači električne energije, a kod krajnjih kupaca samo za sopstvenu potrošnju, jer nije bilo zakonski rešen kupac-proizvođač. Donošenjem seta zakona 2021. godine u Srbiji, počinje veća izgradnja solarnih elektrana u statusu kupca-proizođača.
Rad proučava proizvodnju električne energije iz solarnih elektrana na teritoriji Vojvodine. Prvo su prikazani osnovni podaci o solarnim elektranama u statusu proizvodnje samo za sopstvenu potrošnju, kupca-proizvođača ili elektrane za proizvodnju električne energije za tržište. Upoređeni su rezultati realne proizvodnje električne energije više solarnih elektrana a sa tim je analizirana i njihova efikasnost. Prikazani su podaci o mogućoj proizvodnji električne energije na različitim lokacijama koji se mogu naći na internetu. Izračunate su uštede koje su napravljene vlasnicima i predlozi kako država može da pomogne da se priključi što više solarnih elektrana na distributivni sistem. Dalje investiranje u solarne elektrane će najviše zavisiti od ekonomske isplativosti, odnosno od efikasnosti.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

solarna elektrana, kupac-proizvođač, krajnji kupac, proizvođač

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Dragan Rajaković, 2020, “Osnovi održivog razvoja”, “Visoka tehnička škola strukovnih studija “2”,
 • Lazović Đ, Džodić K, Đurišić Ž, 2021, Analiza ekonomske opravdanosti investiranja u solarnu elektranu sa vertikalno postavljenim bifacijalnim fotonap. modulima u perpesktivnim uslovima slobodnog tržišta, Energetika,
 • PV Prosumer Guidelines for eight EU Member States, European Renewable Energies Federation, Berlin, 2019,
 • R. Luthander, J. Widén, D. Nilsson, J, Palm, 2015, “Photovoltaic selfconsumption R. Luthander, J. Widén, D. Nilsson, J, Palm, “Photovoltaic selfconsumption in buildings: A review”, Applied Energy,
 • Zervos, A. L. C. M. J., C. Lins, and J. Muth., 2010, „A 100% Renewable Energy Vision for the European Union–Re-thinking 2050.“,
 • https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
 • Vlada Republike Srbije. 2021, Zakon o energetici. Sl. glasnik RS. br. 145/2014. 95/2018 i 40/2021,
 • Vuković M, Ostojić B, 2021, Koncept korišćenja mini solarnih centrala u domaćinstvu, Energetika,
 • Elektrodistribucija Srbije, 2021, Opšti uslovi za priključenje fotonaponskih modula na unutrašnje instalacije postojećeg objekta kupca,
 • https://photovoltaic-software.com/pv-softwares-calculators/online-free-photovoltaic-software/pvgis,
 • N. Krstić, D. Klimenta, D. Tasić, D. Radosavljević, Određivanje optimalnog nagibnog ugla fotonaponskim panela uz uvažavanje efekta senki u fotonaposkim sistemima,
 • V. Katić, Z. Čorba, D. Milićević, B. Dumnić, B. Popadić, 2015, Realizacija krovne fotonaponske elektrane na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, Tehnika-Elektrotehnika 64 (2015) 4,
 • S. Kumar, K. Sudhakar, 2015, Performance evaluation of 10 MW grid connected photovoltaic power plant in India, ELSEVIER, Energy Reports 1 (2015) ‘184-192.