ИНТЕГРАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ПРЕТЊА ИЛИ ИЗАЗОВ?

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1941-1949)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Александар Ј. Савић, Дарија Станковић, Ксенија Стефановић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: aleksandar.j.savic@ems.rs

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.1941S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Аутори разматрају могућност једновременог прикључења максималног броја пуњача за електрична возила. Иако је јасно, да постепено увођење електричних возила уместо возила са СУС моторима, неминовно прати увођење паматених мрежа, интересантно је знати колики је број електричних возила, које у овом тренутку, може да прихвати електроенергетски систем Републике Србије. Једновремено пуњење возила могуће је очекивати у ванредним ситуацијама и приликом природних непогода. Сведоци смо више таквих дешавања у Републици Србији од почетка 21. века. Природна реакција људи у таквим ситуацијама је да обезбеде могућност евакуације из угроженог подручја. Зато је за очекивати да ће власници електричних возила пронаћи начин да напуне батерије својих возила без обзира на огхраничења која могу бити наметнута „Smart Grid“ технологијом. Прикључење пуњача батерија на кућне инсталације ограничено је постојећим стандардима. Кућне инсталације омогућавају прикључак за трофазне и монофазне пуњаче. С обзиром на њихову цену, а више због релативно компликованијег прикључка трофазних пуњача, аутори разматрају могућност једновременог, неконтролисног, једнофазног пуњења снаге до 6 kW у електроенергетском систему Србије. На основу доступне литературе, на примеру Републике Италије, улагања од 40 милијарди евра у електроенергетску инфраструктуру омогућила би замену целокупног возног парка. Упоређујући електроенергетске системе Италије и Србије, укупан број моторних возила, бруто национални производ као и паритетну куповну моћ, произилази да ће електрификација возног парка у Републици Србији тећи знатно спорије него у развијеним земљама ЕУ. Овај успорени раст посебно ће се одразити на брзину увођења „Smart Grid“ технологије. Проблеми који се очекују, најпре ће се појавити у електродистрибутивној мрежи. У раду се разматрају и економске последице замене комплетног возног парка електричним.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Електрична возила, Једновремена неконтролисана максимална снага, Smart Grid, Паритетна куповна моћ

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: