KOMPARATIVNA ANALIZA FOTONAPONSKIH ELEKTRANA SA MONOFACIJALNIM JUŽNO ORIJENTISANIM I BIFACIJALNIM VERTIKALNIM FOTONAPONSKIM PANELIMA NA PEŠTERSKOJ VISORAVNI

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1919-1931)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Milena Lekić, Milorad Kuč, Željko Đurišić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: milena.lekic@wsp.com

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.1919L

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Bifacijalni vertikalno postavljeni solarni paneli predstavljaju tehničko rešenje kojim se vrši konverzija solarne energije u električnu na način koji prevazilazi određene nedostatke konvencionalnih monofacijalnih južno orijentisanih solarnih panela, pre svega po pitanju dnevnih i godišnjih dijagrama proizvodnje. U ovom radu analizirane su proizvodnje monofacijalne južno orijentisane fotonaponske elektrane i bifacijalne fotonaponske elektrane sa površinama orijentisanim istok-zapad uz osvrt i na orijentaciju sever-jug. Takođe, analizirana je i njihova korelacija sa dijagramom potrošnje i dijagramom cene električne energije na tržištu. Analiza će obuhvatati uticaj snežnih padavina, temperature i zaprljanja modula. Takođe će biti sagledan i efekat zauzimanja zemljišta i mogućnost koriščenja u poljoprivredne svrhe. Analize su izvršene uz pretpostavku instalacije na realnoj lokaciji na Pešteri, a proračuni su izvrišeni korišćenjem realnih podataka o insolaciji i realnih parametara fotonaponskih modula.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Bifacijalni fotonaponski moduli,  Vertikalni fotonaponski paneli, Monofacijalni fotonaponski moduli

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Željko Đurišić, Jovan Mikulović, “Solarna energetika”, Elektrotehnički fakultet Beograd, Beograd 2019
  • International TechnologyRoadmap for Photovoltaic (ITRPV) 2021 Results, 2022.
  • Sofia Carvalho Ganilha: “Potential of bifacial PV installation and its integration with storage solutions”, Universidade de Lisboa, 2017.UNIVERSIDADE DE LISBOA,
  • Joris Libal, Radovan Kopcek: “Bifacial Photovoltaics – Technology, applications and economics”, The Institution of Engineering and Technology, London, 2019.
  • Next2Sun GmbH, https://www.next2sun.de/
  • Siyu Guo, Timothy Michael Walsh, Marius Peters: “Vertically mounted bifacial photovoltaic modules: A global analysis”, Energy, Volume 61, Pages 447-454, 2013.
  • Dimitrij Chudinzow, Sylvio Nagel, Joshua Güsewell, Ludger Eltrop: “Vertical bifacial photovoltaics – A complementary technology for the European electricity supply?”, Applied Energy, 264, 2020.
  • Tom Makvart, Luis Castaner : “Practical Handbook of Photovoltaics: Fundamentals and Applications”, 2003.
  • SOLARGIS, https://solargis.com/