PRIKLJUCENJE KUPACA – PROIZVOĐAČA DO 10,8KW NA DSEE, PO POJEDNOSTAVLJENOJ PROCEDURI, SA OSVRTOM NA STEČENO ISKUSTVO SA ITP ZA KUPCE – PROIZVOĐAČE BEZ SKLADIŠTENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE I KUPCE PROIZVOĐAČE SA SKLADIŠTENJEM ELEKTRIČNE ENERGIJE

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1851-1868)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Nataša Nikolić, Mika Kovačević, Biljana Janković, Svetlana Krstevski, Ivan Savčić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: natasa.nikolic@ods.rs

DownloadFull Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.1851N

САЖЕТАК / ABSTRACT:

U ovom radu opisan je postupak priključenja proizvodnog objekta na unutrašnje instalacije korisnika (krajnjg kupca), po pojednostavljenoj proceduri, na distributivni sistem električne energije (DSEE), radi sticanja statusa kupac – proizvođač (KP), poštujući donetu zakonsku regulativu. U radu je posebno dat osvrt na stečeno iskustvo sa internog tehničkog pregleda (ITP) priključka kupca – proizvođača bez skladištenja električne energije i kupca – proizvođača sa skladištenjem električne energije.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

kupac – proizvođač, pojednostavljena procedura, unutrašnja instalacija korisnika, zakonska regulativa, interni tehnički pregled, skladištenje električne energije

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Zakon o energetici („Sl. Glasnik RS“, br. 145/2014, 95/2018 – dr. Zakon i 40/2021)
  • Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom („Sl. Glasnik RS“, br. 63/13 i 91/2018)
  • Pravila o radu distributivnog sistema električne energije (21.07.2017.; 01.03.2019)
  • Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije („Sl. Glasnik RS“ , br. 40/2021)
  • Uredba o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca – proizvođača i snabdevača („Sl. Glasnik RS“, br. 83/2021, 74/2022)
  • Opšti uslovi za priključenje fotonaponskih modula instalirane proizvodne snage 10,8 kW ili manje na unutrašnje instalacije postojećeg objekta kupca – individualna domaćinstva (EDS, 15.10.2021)
  • Uredba o mrežnim pravilima koja se odnose na priključenje na mrežu proizvodnih jedinica („Sl. Glasnik RS“ br. 95/2022)
  • Tehnička dokumentacija fotonaponske solarne elektrane Nikola Lukić