ZNAČAJ SIMULACIJE PONAŠANJA DISTRIBUTIVNIH GENERATORA PRI KVAROVIMA U MREŽI

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1829-1838)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Saša Đekić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

DownloadFull Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.1829DJ

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Tokom aktuelne energetske krize, cijene struje na berzama dostigle su do sada nezabilježene vrijednosti, a elektroprivrede u regionu na sve načine pokušavaju da smanje potrošnju građana u cilju izvoza i prodaje viškova na inostranim tržištima električne energije, podsticanjem na korištenje obnovljivih izvora električne energije (OIE). Najveći broj OIE se priključuje na elektroenergetsku distributivnu mrežu (EDM), tzv. distributivni generatori (DG). U takvim okolnostima, eksploatacija i razvoj elek velikim brojem DG povezanih disperzivno. Namjera predmetnog rada jeste prije svega ukazati na važnost dosljedne provjere kriterijuma ponašanja DG pri kvarovima u mreži, kao najkritičnijeg sa aspekta primjene standardnog korisnika, elektrodistributivnog preduzeća – kojima je zakonom povjeren predmetni posao. Dalja namjera autora jeste kroz predmetni rad dati jasan teorijski opus postavke pojma tranzijentne stabilnosti DG. Odnosno, dati doprinos u razumjevanju predmetne problematike i omogućavanju primjene iste u praksi.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

distributivna mreža, distributivni generatori, stabilnost

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • S.Đekić, Planiranje rada elektrodistributivne mreže sa velikim brojem distribuiranih generator, CIRED Srbija, 2022., R-5.08
  • Načini priključenja obnovljivih izvora energije na elektrodistributivni sistem i pametne mreže, GOPA – IntEC, Omega Plus d.o.o. Beograd, 2021.
  • ENTSO-E Network Code for Requrements for Grid Cennection Applicable to all Generators, 2013.
  • Commision Regulation (EU) 2016/13, Official Jurnal of the European Union L 112/1, 2016.
  • Pravilnik o uslovima za priključenje elektrana na elektrodistributivnu mrežu Republike Srpske, 2022.
  • Obuka za aplikativni softver, IV deo, Rad sa modelima realnih sistema, Načini priključenja obnovljivih izvora energije na elektrodistributivni sistem i pametne mreže, GOPA – IntEC, Omega Plus d.o.o. Beograd, 2021.