ANALIZA PRIKLJUČENJA PROIZVODNIH JEDINICA NA 35 kV NAPONSKOM NIVOU

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1810-1828)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Dušan Vukotić, Milica Dilparić, Jelena Dabić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: dusan.vukotic@ods.rs

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.1810V

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Priključenje distributivne proizvodnje sa proizvodnim jedinicama veće snage na 35 kV naponskom nivou u okviru elektrodistributivne mreže, u poslednjih par godina dobija na intenzitetu budući da je došlo do naglog tehnološkog razvoja distribuirane proizvodnje raznih tipova, kao i zbog sve veće cene električne energije na tržištu. Priključenje distribuirane proizvodnje na 35 kV naponskom nivou je krajnje specifično, i praktično za svaki slučaj priključenja mora da se uradi posebna detaljna analiza. Često predložena rešenja priključenja u velikoj meri odstupaju od usvojenih koncepcijskih rešenja razvoja elektrodistributivne mreže 35 kV naponskog nivoa, i na taj način dugoročno mogu da utiču na eksploatacione uslove distribuirane proizvodnje. U radu je dat kratki osvrt na koncepcijska rešenja razvoja 35 kV elektrodistributivne mreže pri integraciji distribuirane proizvodnje sa proizvodnim jedinicama veće snage, koja ciljno treba da pripadnu tipu „C“ proizvodnih jedinica, koji je definisan u okviru „Uredbe o mrežnih pravilima koja se odnose na priključenje na mrežu proizvodnih jedinica“. Takođe, u radu je obrađeno više načina priključenja distribuirane proizvodnje, pri čemu su tačke priključenja u transformatorskim stanicama ili u dubini 35 kV elektrodistributivne mreže. Za svaki analizirani način priključenja distribuirane proizvodnje data je detaljna provera kapaciteta mreže, ali i obaveznih kriterijuma priključenja, uz detaljnu analizu opravdanosti priključenja sa stanovišta ukupnih gubitaka i ostalih uticaja na elektrodistributivnu mrežu. Posebno treba istaći da je u okviru analize vršeno variranje parametara mreže (tipove i dužine mreže, instalisane snage izvornih energetskih transformatora, opterećenja transformatorskih stanica i ostalo), kao i parametara mreže u okviru nedostajuće infrastrukture za priključenje distribuirane proizvodnje. Posebno je dat ostvr na priključenje distribuirane proizvodnje u okviru izvorne transformatorske stanice 110/35 kV, koji treba da ukaže na moguću granicu između tipova „C“ i „D“ proizvodnih jedinica. U okviru analize je dat i pregled uspostavljenih granica između „C“ i “D“ tipova u evropskim zemljama, a u cilju da se ukaže na optimalnu granicu između ova dva tipa u elektroenergetskom sistemu Republike Srbije.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Distribuirana proizvodnja, Tip „C“ proizvodne jedinice, Elektrodistributivna mreža, 35 kV naponski nivo

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • „Pravila o radu DS“, „Elektrodistribucija Srbije“, 2017.godina
  • Koncepcija razvoja 35 kV elektrodistributivne mreže, Interna dokumenta, „Elektrodistribucija Srbije“