SEKTOR ZA JAVNO SNABDIJEVANJE EPBIH FUNKCIJE POTPORE

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1782-1800)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Jasmina Džaferović, Džemo Borovina, Munevir Halilović

Е-АДРЕСА / E-MAIL: j.dzaferovic@epbih.ba

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.1782DZ

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Procesi reorganizacije koji se provode u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo u najvećoj mjeri su usmjereni na postepeno organizaciono i pravno odvajanje Operatora distributivnog sistema. S tim u vezi posljednja reorganizacija (2022. godina) imala je za cilj odvojiti Djelatnost snabdijevanja električnom energijom i pogone proizvodnje organizirane u okviru Sektora za obnovljive izvore iz elektrodistributivnih podružnica. Na lokalnom nivou ovi procesi doveli su do toga da je postojeća Djelatnost Snabdijevanja električnom energijom ostala bez jasno definirane podrške u dijelu funkcija potpore, a koju su do sada pružali zajednički sektori i službe na nivou elektrodistributivnih podružnica.
Sa sličnim problemom, nejasnog modela organiziranja funkcija potpore, suočili su se i pogoni proizvodnje organizirani u okviru Sektora za obnovljive izvore. Naime, dosadašnje organizaciono rješenje je bilo takvo da su na nivou elektrodistributivnih podružnica funkcije potpore obavljali sektori i službe koji su bili zajednički za Djelatnost Distribucije električne energije, Djelatnost snabdijevanja električnom energijom i Djelatnost Proizvodnje električne energije (male hidroelektrane).
Implementacijom Pravilnika o organizaciji JP Elektroprivreda BiH (04.04.2022. godine) Snabdijevanje električnom energijom na lokalnom nivou ostalo je bez Sektora i Službi koji su do tada radili poslove podrške osnovnom procesu. Isto se desilo sa pogonima proizvodnje u okviru Sektora za obnovljive izvore. S obzirom na činjenicu da je na ovaj način ugroženo funkcioniranje osnovnog procesa snabdijevanja, odnosno procesa proizvodnje iz malih hidroelektrana neophodno je definirati optimalni model organizovanja funkcija potpore za područja snabdijevanja kao teritorijalno dislocirane dijelove Sektora za javno snabdijevanje i pogone proizvodnje u okviru Sektora za obnovljive izvore, a sve u cilju kako bi se minimizirali troškovi podrške i maksimizirala efikasnost elektroprivrednih djelatnosti uz zadržavanje kontinuiteta u odvijanju poslovnih procesa.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Public supply, organization, support functions, Elektroprivreda BiH

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Elaborat „Model organizovanja funkcija potpore za područja snabdijevanja i pogone proizvodnje u okviru Sektora za obnovljive izvore“., EPBiH, Sarajevo 2023.