ULOGA NOVIH KORISNIKA ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA U RAZVOJU TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1658-1672)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Dunja Grujić, Miloš Kuzman

Е-АДРЕСА / E-MAIL: dunja.grujic@ods.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1658G

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Izmenama i dopunama Zakona o energetici iz 2021. godine definisani su novi korisnici elektroenergetskog sistema, među njima i kupci-proizvođači, agregatori i skladišta. Svedoci smo intenzivnog priključivanja proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora i kupaca-proizvođača na distributivni elektroenergetski sistem, kao i konstantnih promena u potrošnji električne energije krajnjih kupaca električne energije. Distributivni sistem postaje dinamičan, aktivan sistem pri čemu dolazi do povećanja opterećenja samog sistema i promene tokova snaga, kao i otežanog upravljanja sistemom. Istovremeno dolazi i do povećanja gubitaka i potrebe za dodatnim investicijama u distributivnu mrežu kako bi se omogućilo priključenje novih korisnika sistema. U ovom radu će biti analizirana postojeća zakonska regulativa sa aspekta prethodno navedenih procesa koji utiču na usložnjavanje funkcionisanja operatora distributivnog sistema. Takođe, biće predložena i izrada novih akata kojima bi se bliže definisao rad novih korisnika sistema i njihov odnos sa operatorom distributivnog sistema, koji će koristiti kako korisnicima sistema tako i operatoru sistema.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

korisnik elektroenergetskog sistema, operator distributivnog sistema, kupac-proizvođač, skladište, punionica električnih vozila, agregator

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: