NOVA EVROPSKA REGULATIVA I PRIMENA MACZT METODOLOGIJE U PRENOSNOM SISTEMU SRBIJE

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1646-1657)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Marija Đorđević, Ivana Stamenić, Srđan Mladenović, Marija Miljuš

Е-АДРЕСА / E-MAIL: marija.djordjevic@ems.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1646DJ

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Nova evropska Regulativa 2019/943 CEP (Clean Energy Package Regulation on internal market for electricity), koja će se u narednom periodu implementirati u nacionalno zakonodavstvo Srbije, uvodi obavezu primene nove metodologije za proračun prenosnih kapaciteta, tzv. „MACZT“ metodologije. Razvoj evropskih mrežnih kodova za obračun i raspodelu prenosnih kapaciteta, doneo je operatorima prenosnih sistema nov zadatak sa ciljem njihovog efikasnijeg korišćenja. Pojam minimalne margine dostupne za prekograničnu trgovinu (Margin Available for Cross-Zonal Trade – MACZT), nameće zahtev ka Operatorima prenosnih sistema da ponude najmanje 70% prenosnog kapaciteta na tržištu prenosnih kapaciteta. U radu je prezentovan regulatorni okvir, definicije evropskih regiona za koordinisani proračun kapaciteta sa opisom „Shadow SEE CCR” regiona. Dati su osnovni principi MACZT metodologije, kao i poređenja aktuelnih proračuna sa novom metodologijom, koja podrazumeva dodelu 70% prenosnog kapaciteta. Prikazani su uticaji korišćenja nove metodologije na sigurnost sistema, sa osvrtom na korektivne akcije u cilju dostizanja MACZT kriterijuma.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

„MACZT“ metodologije, CEP, shadow SEE CCR

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • ENERGY COMMUNITY, CLEAN ENERGY PACKAGE
  https://www.energy-community.org/implementation/package/EL.html
 • Usklađivanje Pravila o radu prenosnog sistema sa ENTSO-E, izveštaj Elektroenergetskog koordinacionog centra, EKC-a
 • Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management (CACM)
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1222
 • ACER, Day-ahead capacity calculation methodology of the CORE capacity calculation region, Annex Ia, 21 February 2019
  https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/ANNEXESTODECISIONOFTHEAGENCYNo022019/Annex%20I%20-
  %20ACER%20Decision%20on%20Core%20CCM.pdf