NOVINE U REGULATIVI O ORGANIZOVANOM TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE U EVROPSKOJ UNIJI I PRIMENA OVIH PROPISA U REPUBLICI SRBIJI

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1631-1645)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Branislava Lepotić Kovačević, Iva Đinđić Ćosić, Marko Janković, Ljiljana Hadžibabić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: blepotic@beotel.net

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1631LK

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Način uređivanja organizovanog tržišta električne energije, u najnovijem paketu energetskih propisa Evropske unije „Čista energija za sve Evropljane“ obuhvatio je dodatno uređivanje unutrašnjeg tržišta električne energije, sa posebnom pažnjom na integraciju obnovljivih izvora energije i mogućnost plasiranja električne energije iz obnovljih izvora na tržište, u cilju smanjenja efekta staklene bašte. Jedan od preduslova za primenu ovih propisa i integraciju elektrana na obnovljive izvore energije u okviru elektroenergetskog sistema u Republici Srbiji je spajanje organizovanog tržišta Republike Srbije sa jedinstvenim tržištem električne energije Evropske unije.
Transponovanju propisa Evropske unije u zakonodavni sistem Republike Srbije prethodi proces adaptacije propisa i donošenje odluke Ministarskog saveta  Energetske zajednice. Spajanje tržišta električne energije Ugovornih strana Energetske zajednice sa jedinstvenim tržištem Evropske unije, omogućiće funkcionalnu integraciju tržišta električne energije na panevropskom nivou. U radu se analiziraju transponovani propisi Evropske unije o tržištu električne energije, mogućnosti i efekti transponovanja novih propisa Evropske unije o organizovanom tržištu električne energije, koje tek predstoji, kao i uloga nominovanog operatora tržišta električne energije (NEMO) i aktivnosti Agencije za saradnju energetskih regulatora (ACER) uređene ovim propisima.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Energetska zajednica, organizovano tržište električne energije, nominovani operator tržišta električne energije (NEMO), Agencija za saradnju energetskih regulatora (ACER)

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Decision of the Ministerial Council of the Energy Community D/2021/13/MC-EnC: amending Annex I to the Treaty Establishing the Energy Community and incorporating Directive (EU) 2019/944 and Regulation (EU) 2019/941 in the Energy Community acquis communautaire
 • Decision of the Ministerial Council of the Energy Community D/2022/03/MC-EnC: Decision on the incorporation of Regulation (EU) 2019/942, Regulation (EU) 2019/943, Regulation (EU) 2015/1222, Regulation (EU) 2016/1719, Regulation (EU) 2017/2195, Regulation (EU) 2017/2196, Regulation (EU) 2017/1485 in the Energy Community acquis, amending Annex I of the Energy Community Treaty, and on the amendments of the Ministerial Council Decisions No 2021/13/MC-EnC and No 2O11/02/MC-EnC
 • Regulation (EU) 2019/941 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC
 • Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (recast)
 • Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal market for electricity (recast)
 • Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council
 • Directive (EU) 2019/944 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on common rules for the internal market for electricity and amending Directive 2012/27/EU (recast)
 • Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators
 • Regulation (EC) No 714/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) No 1228/2003
 • Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management
 • Commission Regulation 2016/1719 of the European Parliament and of the Council of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation
 • Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing
 • Commission Regulation (EU) 2017/2196 of 24 November 2017 establishing a network code on electricity emergency and restoration
 • Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation
 • Zakon o ratifikaciji Ugovora o osnivanju Energetske zajednice između Evropske zajednice i Republike Albanije, Republike Bugarske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Rumunije, Republike Srbije i Privremene Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija („Sl. glasnik RS“ br. 62/2006).Zakon o izmenama i dopunama (1) Zakona o energetici („Sl. glasnik RS“ br. 41/2021)
 • Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije („Sl. glasnik RS“ br. 41/2021)
 • https://www.nemo-committee.eu/sdac, 31.03.2023. godine
 • https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-green-deal_en#european-green-deal, 31.03.2023. godine