РИЗИК ОД ПРОБОЈА ИЗОЛАЦИЈЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НИСКОГ НАПОНА ПРИ ЗЕМЉОСПОЈУ НА СТУБУ НАДЗЕМНОГ ВОДА

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1622-1629)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Александар Павловић, Стефан Обрадовић, Маја Грбић, Ранко Јасика

Е-АДРЕСА / E-MAIL: aleksandar.pavlovic@ieent.org

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1622P

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У случају настанка једнофазног земљоспоја на стубу високонапонског надземног вода, у ситуацијама када се у близини стуба налази стамбени објекат, неопходно је анализирати ризик од пробоја изолације електричне инсталације ниског напона. Током трајања земљоспоја долази до повишења потенцијала тла у околини стуба надземног вода и, последично, заштитног уземљења електричне инсталације ниског напона. Моделовањем у погодним софтверским алатима спроведена је упоредна анализа случајева када је уземљивач стамбеног објекта изведен као штапни и као прстенасти.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Електрична инсталација ниског напона, Земљоспој, Надземни вод, Стуб

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • XGSLab Grounding Software and Electromagnetic Analysis Software.
  • EMTP/ATP, Electromagnetic Transients Program / Alternative Transients Program.
  • Правилник о техничким нормативима за уземљење електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V („Сл. лист СФРЈ” бр. 61/95).
  • SRPS EN 50522:2017 „Уземљење енергетских постројења наизменичног напона преко 1 kV”.