АНАЛИЗА ПРОСТИРАЊА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИХ ТАЛАСА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГТСКОМ СИСТЕМУ КОРИШТЕЊЕМ СОФТВЕРА АTP-EMTP

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1596-1609)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Александар Ацо Марковић, Милета Жарковић, Душко Милијевић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1596M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Фокус овог рада је на анализи простирања електромеханичких таласа у великим електроенергетским системима. Таласни феномен ширења поремећаја кроз систем је релативно нов концепт за анализу рада електроенергетског система као и за синтезу управљачких система, те подешавања заштитних уређаја. У раду је изведен математички модел електромеханичког таласа за униформан електроенергетски систем у континууму. Додатно, изведен је и математички модел простирања електромеханичког таласа за дискретизован униформан електроенергетски систем састављен од 30 синхроних генератора међусобно повезаних надземним водовима. Код дискретизованог система разматране су двије варијанте. У првом случају је посматран поједностављен математички модел синхроног генератора, док је у другом случају посматран реалистичан модел синхроног генератора са моделом турбине, турбинског регулатора и напонског регулатора. У сврху потврђивања теоријских резултата, формиране су рачунарске симулације кориштењем софтвера ATP-EMTP. Добијени резултати потврђују присуство електромеханичких таласа у електроенергетском систему, те омогућавају одређивање брзине простирања таласа, као и увид у постојање тачака дисконтинуитета у електроенергетском систему.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Електромеханички таласи, Синхрони генератор, АТP/EMTP

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • R. L. Cresap, J. F. Hauer, “Emergence of a New Swing Mode in the Western Power System”, IEEE Transactions on Power Application Systems, vol. PAS-100, no. 4, pp. 2037-2045, April 1981
  • J. S. Throp, C. E. Seyler, A. G. Phadke, “Electromechanical wave propagation in large electric power systems”, IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications, Vol. 45, Issue 6, Jun 1998
  • N. Rajaković, “Analiza elektroenergetskih sistema II”, Akademska misao, Beograd, 2008.
  • P. W. Sauer, M. A. Pai, J. H. Chow, “Power System Dynamics and Stability: With Synchrophasor Measurement and Power System Toolbox“, John Willey and Sons, 2018
  • S. N. Vukosavic, A. M. Stankovic, “Electronic Power Waves in Networks of Inverters”, 2018 North American Power Symposium (NAPS), September 2018
  • W. Sabry, „Application of zero-reflection controllers on two-dimensional power systems,“ 2008 12th International Middle-East Power System Conference, Aswan, Egypt, pp. 183-186, 2008