TRANZIJENTNA STABILNOST IZOLOVANOG SISTEMA SA VELIKIM UDELOM GENERISANJA IZ OBNOVLJIVIH IZVORA I SISTEMOM ZA SKLADIŠTENJE ENERGIJE

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1583-1595)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Sonja Angelovski, Mila Drajić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: sonja.angelovski@go2power.eu

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1583A

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Izolovani sistemi sa velikim udelom generisanja iz obnovljivih izvora energije predstavljaju pravi izazov sa aspekta stabilnosti sistema. Prelazak sa konvencionalnih sistema za proizvodnju poput dizel generatora i sinhronih mašina na obnovljive izvore energije, posebno je otežan ukoliko sistem nema podršku od okolnih elektroenergetskih sistema. U ovom radu se ispituje tranzijentna stabilnost mikromreže, koja se dominantno napaja iz solarnih i vetroelektrana, nakon izabranih kritičnih poremećaja: trofazni kratak spoj na mestu priključenja vetroelektrane, zatim solarne elektrane i na kraju, iznenadan prestanak generisanja iz solarne elektrane zbog pojave oblačnosti. Sistemsku podršku pružaju baterijski sistemi za skladištenje energije koji su modelovani korišćenjem tzv. grid-forming invertora. Za potrebe komparativne analize, isti poremećaji su ponovljeni, ali ovog puta sistemsku podršku obezbeđuju konvencionalni dizel generatori. Analiza pomenutih poremećaja biće izvršena u softverskom alatu DIgSILENT Power Factory, pri čemu je od interesa detaljno dinamičko modelovanje elemenata, kako bi se što tačnije prikazalo njihovo ponašanje i posledično njihova uloga u kontroli napona i frekvencije u sistemu. Korišćeni dinamički modeli su preuzeti iz biblioteke korišćenog softvera, ali su ažurirani sa preporukama iz najnovijih WECC (Western Electricity Coordinating Council) priručnika.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

OIE, SSE, Mikromreža, Tranzijentna stabilnost, PowerFactory DIGSILENT.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • https://www.renewables.ninja/
  • Description, Modelling and Simulation of a Benchmark System for Converter Dominated Grids (Part I): 98% – RES Benchmark on Basis of fast Voltage Source controlled Converters (EMT & RMS)
  • Description, Modelling and Simulation of a Benchmark System for Converter Dominated Grids (Part II): 98% – RES Benchmark on Basis of fast Voltage Source controlled Converters (EMT & RMS)
  • Generic Solar Photovoltaic System Dynamic Simulation Model Specification, WECC September 2012
  • WECC Solar Plant Dynamic Modelling Guideline, WECC April 2014
  • Specification of the Second Generation Generic Models for Wind Turbine Generator, WECC January 2014
  • WECC Wind Power Plant Dynamic Modelling Guide, WECC 2014.