METOD ODREĐIVANJA LIMITA ZA EMISIJU POREMEĆAJA KONKRETNOG INDUSTRIJSKOG POTROŠAČA U CILJU ZAŠTITE USVOJENIH PLANSKIH NIVOA IZOBLIČENJA U PRENOSNOJ MREŽI

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1555-1569)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Nikola Laketić, Aleksandar Tatalović, Vladimir Djikić, Vladimir Krnajski, Borko Čupić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: nlaketic@avalon.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1555L

САЖЕТАК / ABSTRACT:

U radu je predstavljena praktična primena metode za određivanje limita emisije poremećaja (flikera) u različitim tačkama prenosne mreže za potrošača tipa elektrolučna peć (ELP). Rad analizira priključenje ovakvog tipa potrošača u različitim tačkama prenosne mreže, propagaciju flikera po dubini prenosne mreže i zauzeće kapaciteta mreže za apsorpciju poremećaja za svaku od tačaka priključenja. Limiti za emisiju flikera određeni su u funkciji odziva mreže na injekciju poremećaja imajući u vidu planske nivoe izobličenja usvojene od strane operatora prenosnog sistema. Uticaj potrošača određuje se digitalnom simulacijom profila opterećenja u visokoj vremenskoj rezoluciji (20 ms) u postojećem DigSilent modelu prenosne mreže. Metoda je podesna za primenu pri planiranju mreže i naročito pri određivanju raspodele kapaciteta mreže za apsorbciju poremećaja novim potrošačima.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

fliker, elektrolučna peć, emisioni faktor, planski nivo poremećaja, dodela kapaciteta mreže, apsorbcija poremećaja.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • N. Zlatković, Ž. Marković i N. Mraković, „Analiza kvaliteta električne energije i međusobnog uticaja prenosnog i distributivnog sistema u tački primopredaje električne energije“, 9. savetovanje CIRED Srbija 2014, R 2.03
 • SRPS IEC/TR 61000-3-6:2020 Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Deo 3-6: Granice – Ocenjivanje granica emisije za povezivanje instalacija sa izobličenjima na MV, HV i EHV sisteme električnog napajanja
 • SRPS IEC/TR 61000-3-7:2020 Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Deo 3-7: Granice – Ocenjivanje granica emisije za povezivanje fluktuirajućih instalacija na MV, HV i EHV sisteme električnog napajanja

 • SRPS IEC/TR 61000-3-13:2020 Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Deo 3-13: Granice – Ocenjivanje granica emisije za povezivanje nesimetričnih instalacija na MV, HV i EHV sisteme napajanja

 • J. Čarnić, R. Milankov i M. Radosavljev, Interakcija mreže i korisnika na kvalitet električne energije, 10. savetovanje CIRED Srbija 2016., R 2.03

 • Interni standard IS-EMS 740:2018 – Kvalitet električne energije, Elektromreža Srbije A.D.

 • SRPS EN 61000-4-15 Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Deo 4-15: Tehnike ispitivanja i merenja – Flikermetar – Funkcijske i projektne specifikacije

 • SRPS EN 50160:2012 Karakteristike napona isporučene električne energije iz javnih distributivnih mreža

 • Z. Zhang, N. R. Fahmi and W. T. Norris, „Flicker analysis and methods for electric arc furnace flicker (EAF) mitigation (a survey),“ 2001 IEEE Porto Power Tech Proceedings (Cat. No.01EX502), 2001, pp. 6 pp. vol.1-, doi: 10.1109/PTC.2001.964651

 • Y. F. Wang, J. G. Jiang, L. S. Ge and X. J. Yang, „Mitigation of Electric Arc Furnace Voltage Flicker Using Static Synchronous Compensator,“ 2006 CES/IEEE 5th International Power Electronics and Motion Control Conference, 2006, pp. 1-5, doi: 10.1109/IPEMC.2006.4778240.

 • Li Zhang, Yilu Liu, M. R. Ingram, D. T. Bradshaw, S. Eckroad and M. L. Crow, „EAF voltage flicker mitigation by FACTS/ESS,“ IEEE PES Power Systems Conference and Exposition, 2004., 2004, pp. 372-378 vol.1, doi: 10.1109/PSCE.2004.1397576. 

 • X. Yang and I. Papic, „Study of flicker propagation in electric grid by modeling and on-site flicker measurements,“ IEEE PES General Meeting, 2010, pp. 1-5, doi: 10.1109/PES.2010.5588182.

 • N. Laketić, V. Đikić, V. Krnajski i A. Tatalović, „Propagacija naponskog flikera kroz prenosnu i distributivnu mrežu“, 13. savetovanje CIRED Srbija 2022.

 • K. Anuradha, B. P. Muni and A. D. R. Kumar, „Electric Arc Furnace Modeling and Voltage Flicker Mitigation by DSTATCOM,“ 2008 IEEE Region 10 and the Third international Conference on Industrial and Information Systems, 2008, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICIINFS.2008.4798451.

 • H. Sharma, M. McGranaghan and J. Smith, „An efficient module for flicker assessment of electric arc furnaces,“ 2008 IEEE Power and Energy Society General Meeting – Conversion and Delivery of Electrical Energy in the 21st Century, 2008, pp. 1-5, doi: 10.1109/PES.2008.4596789.

 • A. Leinonen and N. Laketic, „Advanced Technology to Ensure EAF Grid Flicker Compliance,“ 2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2018 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe), 2018, pp. 1-4, doi: 10.1109/EEEIC.2018.8494361.