USAGLAŠAVANJE RADA METALFERA SA PRAVILIMA O RADU PRENOSNOG SISTEMA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1542-1554)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Maja Adamović, Branko Šumonja, Borko Čupić, Vladimir Krnajski, Filip Nešić, Miroslav Žerajić, Jelena Zakonović

Е-АДРЕСА / E-MAIL: maja.adamovic@ems.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1542A

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Kontinualnim merenjem mrežnim analizatorima u TS 110/x kV Sirmijum Stil, na naponskom nivou 110 kV, utvrđene su neusaglašenosti parametara kvaliteta električne energije sa Pravilima o radu prenosnog sistema, koje nastaju radom elektrolučne peći velike instalisane snage, koja je u vlasništvu korisnika prenosnog sistema Metalfer Stil Mil. Elektrolučna peć je priključena na prenosni sistem preko TS 110/x kV Sirmijum Stil i dalekovoda 110 kV br. 1231 TS Sirmijum Stil – TS Sremska Mitrovica 2. Rad ovakve elektrolučne peći priključene u tačku prenosnog sistema sa niskim vrednostima snage kratkog spoja za direktnu posledicu ima povišene emisije flikera, tzv. treperenja napona, odnosno posledično treperenja svetlosnih izvora. Elektromreža Srbije AD (nadalje EMS AD) u koordinaciji sa korisnikom prenosnog sistema (nadalje KPS) je pristupio aktivnostima koje treba da dovedu do usaglašavanja rada korsinika prenosnog sistema sa Pravilima o radu prenosnog sistema. Nakon niza sastanaka i tehno-ekonmske analize, Metalfer Stil Mil se opredelio za ugradnju regulacionog uređaja (Static Synchronous Compensator – STATCOM) koji treba da dovede do usaglašavanja sa zahtevanim parametrima kvaliteta električne enrgije. Ovaj rad ima za cilj da prikaže rezultate tih aktivnosti.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

kvalitet električne energije, elektrolučna peć, fliker

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Guidelines for power quality monitoring – Measurement Locations, Processing and Presentation of Data Joint Working Group CIGRE/CIRED C4.112, Final report, October 2014.