УТИЦАЈ ФРЕКВЕНЦИЈСКИ ЗАВИСНИХ ПАРАМЕТАРА ТЛА НА АТМОСФЕРСКЕ ПРЕНАПОНЕ

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1503-1513)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Соња Кнежевић, Златан Стојковић, Милета Жарковић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: sonjaknezevic98@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1503K

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Прoрaчун стационарних и удaрних кaрaктeристикa узeмљивaчa прeдстaвљa слoжeн прoблeм збoг вeликoг брoja рaзличитих фaктoрa кojи нa њих утичу. Нajвaжниjи утицaj нa oвe кaрaктeристикe имajу кoнструктивни пaрaмeтри узeмљивaчa, eлeктричнe кaрaктeристикe тлa, кao и oблик, aмплитудa и мeстo ињeктирaњa струjнoг тaлaсa. У овом раду посматран је утицај начина моделовања уземљивача стуба на атмосферске пренапоне далековода.
Уколико дође до директног атмосферског пражњења у заштитно уже или стуб далековода значајан утицај на смањење могућности појаве пренапона или прескока на изолацији има уземљење стуба далековода. Анализе у овом раду извршене су у циљу посматрања утицај фреквенцијски зависних карактеристика тла на пренапоне који се јављају на стубу далековода усред директних атмосферских пражњења у заштитно уже или сам стуб далековода.
Циљ рада је детаљна анализа утицаја фреквенцијски зависних параметара тла на атмосферске пренапоне поређењем фреквенцијски зависног модела уземљивача и модела при ком се фреквенцијска зависност занемарује. У раду ће бити прикaзaн утицај фреквенцијски зависне специфичне електричне отпорности тла као и релативне диелектричне константе на пораст пренапона на далеководном стубу. У досадашњим моделима ови параметри су представљали константе што је оправдано само у случају прорачуна стационарних карактеристика уземљивача. Најновија сазнања дата у документу 781 CIGRE Paris указују да је неопходно уважавање фреквенцијски зависних параметара за учестаности изнад 100 Hz, које се редовно појављују када је у питању атмосферско пражњење.
Резултати су приказани графички и табеларно где се види одступање између модела који уважавају фреквенцијску зависност параметара тла и оних који је занемарују.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Фреквенцијска зависност, Ударне карактеристике уземљивача, Моделовање, Напон далековода

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Златан Стојковић, Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици – примена програмских алата, Електротехнички факултет, Академска мисао, Београд, 2009.

  • WG C4.33, Impact of soil-parameter frequency dependence on response of grounding electrodes and on the lightning performance of electrical systems, Reference 781, 2019. 

  • Златан Стојковић, Техника високог напона – Атмосферска пражњења у надземне водове, [Online], Универзитет у Београду, Електротехнички факултет 

  • S. Visacro, “The Use of the Impulse Impedance as a Concise Representation of Grounding Electrodes in Lightning Protection Applications,” IEEE Trans. Electromagnetic Compatibility, vol. 60, no. 5, pp. 1602–1605, Oct. 2018. 

  • Соња Кнежевић, Златан Стојковић, Милета Жарковић, „ Утицај фреквенцијски зависних параметара тла на ударне карактеристике уземљивача “, ЦИГРЕ Србија 2021.