МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА ВАЖЕЋЕ РЕГУЛАТИВЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА СА ОСВРТОМ НА ЕЛЕМЕНТЕ ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА КАО ИЗВОРЕ ЗРАЧЕЊА

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1466-1475)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Маја Грбић, Александар Павловић, Саша Ранђеловић, Сандра Петровић, Милиша Јовановић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: maja@ieent.org

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1466G

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду је анализирана важећа регулатива Републике Србије из области заштите становништва од нејонизујућег зрачења, тј. електромагнетских поља. Тежиште рада је на електромагнетском пољу индустријске учестаности (50 Hz) које се јавља у околини елемената преносног система, као што су надземни и кабловски водови, трансформаторске станице и разводна постројења. На основу искустава из вишегодишње примене закона и пратећих правилника у пракси и великог броја спроведених испитивања и студијских истраживања дате су препоруке за унапређење важеће националне регулативе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Нејонизујуће зрачење, Електромагнетско поље, Регулатива, Преносни систем

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • International Commission on Non‐Ionizing Radiation Protection (ICNIRP): “ICNIRP guidelines for limiting exposure to time‐varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz)”, Health Physics, Vol. 74, No. 4, pp. 494–522, 1998.
 • 1999/519/EC: “Council recommendation of 12 july 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz)”, Official Journal of the European Communities, 30 July 1999.
 • International Commission on Non‐Ionizing Radiation Protection (ICNIRP): “ICNIRP guidelines for limiting exposure to time‐varying electric and magnetic fields (1 Hz –100 kHz)”, Health Physics, Vol. 99, No. 6, pp. 818–836, 2010.
 • Закон о заштити од нејонизујућих зрачења, „Службени гласник Републике Србијеˮ, бр. 36/09 од 15. 5. 2009.
 • Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима, „Службени гласник Републике Србијеˮ, бр. 104/09 од 16. 12. 2009.
 • Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања, „Службени гласник Републике Србијеˮ, бр. 104/09 од 16. 12. 2009.
 • Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, „Службени гласник Републике Србијеˮ, бр. 104/09 од 16. 12. 2009.
 • Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини, „Службени гласник Републике Србијеˮ, бр. 104/09 од 16. 12. 2009.
 • Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин и методе систематског испитивања у животној средини, „Службени гласник Републике Србијеˮ, бр. 104/09 од 16. 12. 2009.
 • Правилник о садржини и изгледу обрасца извештаја о систематском испитивању нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, „Службени гласник Републике Србијеˮ, бр. 104/09 од 16. 12. 2009.
 • SRPS EN 50413:2020 „Основни стандард за процедуре мерења и прорачуна изложености људи електричним, магнетским и електромагнетским пољима (од 0 Hz до 300 GHz)”.
 • SRPS EN 61786-1:2014 „Мерење једносмерних магнетских, наизменичних магнетских и наизменичних електричних поља у опсегу од 1 Hz до 100 kHz у погледу изложености људи – Део 1: Захтеви за мерне инструменте”.
 • IEC 61786-2:2014 “Measurement of DC magnetic, AC magnetic and AC electric fields from 1 Hz to 100 kHz with regard to exposure of human beings – Part 2: Basic standard for measurements”.
 • SRPS EN 62110:2011 „Нивои електричних и магнетских поља која стварају системи за напајање наизменичном струјом – Поступци мерења у погледу опште изложеностиˮ и измена SRPS EN 62110:2011/АС:2015.
 • Студија Електротехничког института „Никола Тесла” број 3413040: „Студија значаја постојећих (затечених) извора нејонизујућих зрачења у Јавном предузећу Електромрежа Србије”, 2012–2013. година, наручилац: ЈП „Електромрежа Србије”.
 • Студија Електротехничког института „Никола Тесла” број 3414017: „Мере за ограничење електричних и магнетских поља”, 2013–2014. година, наручилац: ЈП „Електромрежа Србије”.
 • Студија Електротехничког института „Никола Тесла” број 318038: „Анализа резултата испитивања нејонизујућег зрачења у близини далековода напонских нивоа 110 kV, 220 kV и 400 kVˮ, 2018–2019. година, наручилац: АД „Електромрежа Србије”.
 • Rianne Stam: “Comparison of international policies on electromagnetic fields (power frequency and radiofrequency fields)”, January 2018, National Institute for Public Health and the Environment, Ministry of Health, Welfare and Sport, the Netherlands.
 • SRPS ISO/IEC 17025:2017 „Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирањеˮ.
 • SRPS ISO/IEC 17043:2011 „Оцењивање усаглашености – Општи захтеви за испитивање оспособљеностиˮ.
 • Маја Грбић: „Мерење и прорачун електричних и магнетских поља надземних водова у циљу процене изложености људи овим пољима”, мастер рад, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду, 2012. година.
 • Маја Грбић: „Методологија за оцену изложености људи електричном и
  магнетском пољу надземних електроенергетских водова заснована на резултатима мерења и прорачуна”, докторска дисертација, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду, 2021. година.