EKOLOŠKI, ENERGETSKI I DRUŠTVENO-SOCIJALNI EFEKTI IZGRADNJE KOMPLEKSA ZA UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM U VINČI

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1439-1454)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Vladimir Milovanović

Е-АДРЕСА / E-MAIL: v.milovanovic@bcenergy.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1439M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Deponovanje komunalnog otpada je jedan od mnogih problema sa kojima je suočena većina metropola i mora da ga rešava da bi sprečila ugrožavanje kvaliteta životne sredine. Grad Beograd je tokom više od četiri decenije u Vinči formirao najveću nesanitarnu deponiju u Evropi, te je, budući primoran da hitno rešava ovaj složeni problem, sklopio javno-privatno partnerstvo sa kompanijom „Beo Čista Energija“ da ga u obostranom interesu reši. Projekat integralnog upravljanja komunalnim otpadom u Vinči je u poodmakloj fazi realizacije, a ovaj rad prikazuje glavne elemente tog projekta. Prikazani su: zatvaranje, stabilizacija i sanacija postojeće deponije, formiranje nove sanitarne deponije za odlaganje komunalnog otpada, izgradnja postrojenja za tretman i reciklažu građevinskog otpada i izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih i procednih voda, kao i izgradnja dva postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije, jednog na deponijski gas, a drugog na čvrsti otpad. Projekаt je sertifikovan po metodologiji „Gold Standard“ kojim je verifikovan njegov doprinos smanjenju emisije GHG i ostvarenje 7 od 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih Nacija.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Komunalni otpad, Sanitarna deponija, Ekološka sanacija, Klimatske promene, Kogeneracija toplotne i električne energije 

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • What a Waste 2.0– A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050, World Bank Group, 2018
 • Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development, UN Sustainable Development Summit, 2015
 • Program upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022-2031. godine, Službeni glasnik Republike Srbije br.12/22, 2022
 • Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: nova deponija sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča u Beogradu, „DVOPER“ doo, 2019.
 • Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration, European Commission,  https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2020
  01/JRC118637_WI_Bref_2019_published_0.pdf, 2019.
 • Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa na lokaciji Vinča, „DVOPER“ doo, 2020. godina
 • Uredba o vrstama otpada za koje se vrši termički tretman, uslovima i kriterijumima za određivanje lokacije, tehničkim i tehnološkim uslovima za projektovanje, izgradnju, opremanje i rad postrojenja za termički tretman otpada, postupanju sa ostatkom nakon spaljivanja, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 102/10, 50/12
 • Nacrt integrisanog nacionalnog plana za klimu i energetiku za period 2021–2030. godine (INEКP), sa vizijom do 2050. godine, LDK Consultants SA i Centre for Renewable Energy Sources and Savings (CRES), 2022.
 • Gold Standard for the Global Goals – Stakeholders Consultation report, v. 1.1, 14.10.2020,
  [https://www.bcenergy.rs/wp-content/uploads/2021/04/Stakeholders-Consultation-report.pdf]
 • US EPA kalkulator za ekvivalent efekta staklene bašte, septembar 2017.
 • Zakon o obnovljivim izvorima energije, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 40/21
 • EU ETS and CBAM: what the big update to emissions trading rules means for Europe’s key sectors, Simon Göss, Energypost.eu, January 16, 2023