UTICAJ GHG GASOVA U PRENOSNOM SISTEMU NA ŽIVOTNU SREDINU

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1424-1438)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Sandra Petrović, Radmilo Lazarević, Miliša Jovanović

Е-АДРЕСА / E-MAIL: sandra.petrovic@ems.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1424P

САЖЕТАК / ABSTRACT:

AD Elektromreža Srbije, kao deo elektroenergetskog sistema Srbije, zbog svog značaja za njegov rad i velike teritorijalne razuđenosti predstavlјa bitan faktor sa aspekta rizika i uticaja na životnu sredinu. U ovom radu se razmatra problematika praćenja i upravljanja GHG gasovima u radu prenosnog sistema i njihov uticaj na životnu sredinu. Posebna pažnja je usmerena na analizu produkata razlaganja SF6 gasa u visokonaponskim prekidačima prenosne mreže, podvrgnutog laboratorijskim ispitivanjima. Rezultat ovakvog pristupa predstavlјa napredak u efikasnom upravlјanju procesima održavanja elektro-energetskih objekata kao i sistema zaštite životne sredine koji se ogleda u smanjenju negativnih uticaja korišćenja SF6 gasa kao gasa staklene bašte.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

visokonaponska oprema, SF6 gas, zaštita životne sredine, zaštita vazduha, analize, laboratorijska ispitivanja.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: