PREGLED REGULATIVE I CILJEVA EU U OBLASTI REDUKCIJE I UKIDANJA PRIMENE SF6 GASA U VISOKONAPONSKIM POSTROJENJIMA I OPREMI

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1398-1410)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Vesna Mišić, Marina Tanasković, Svetlana Erjavec

Е-АДРЕСА / E-MAIL: vesna.misic@ems.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1398M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

U radu je dat pregled regulative i ciljeva EU za smanjenje emisije SF6 gasa, koji pripada fluorisanim gasovima sa efektom staklene bašte, kao i postojeća alternativna rešenja i tehnologije. Kontrola i umanjenje SF6 gasa, je dodatno regulisana i dokumentima ENTSO-E čiji je član i EMS AD. Postavljeni cilj EU je smanjenje emisije za 2/3 do 2030. u poređenju sa referentnim vrednostima iz 2014. Cilj je i da, zajedničkim aktivnostima energetskih subjekata -proizvođača opreme i korisnika, u tom periodu se pronađu alternativna tehnološka rešenja do potpunog napuštanja ove tehnologije na naponskom nivou 145-420kV. Paralelno se radi na internim analizama načina opredeljenja i primene u skladu sa svojim zahtevima i preferencama. Koje su eventualne obaveze i strategija energetske zajednice Srbije na putu tranzicionog napuštanja SF6 gasa, kao rešenja za gasom izolovana VNP i opremu, za ispunjavanje ovih direktiva EU.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

SF6 gas, regulativa EU i ENTSO-E, alternativna tehnološka rešenja, regulativa u Srbiji

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • ENTSO-E position paper on the reduction of SF6 emissions and introduction of alternative technologies
  • T&D Europe position paper on SF6 and SF6 alternative technologies
  • FNN Transition times necessary for alternative gas insulated electrical equipment
  • Scenario for reducing SF6 operating emissions from electrical equipment through the use of alternative insulating gases
  • Position of the Spanish electricity sector on SF6 and alternatives to SF6
  • Zakon o klimatskim promenama „“Službeni glasnik RS, mart 2021
  • Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan Republike Srbije za period 2021 do 2030 sa vizijom do 2050 godine