ПРОБЛЕМИ ОБУКЕ ОПЕРАТИВНИХ ДИСПЕЧЕРА У НОВИМ УСЛОВИМА И АДЕКВАТНОСТ ПОСТОЈЕЋИХ ТРЕНИНГ СИМУЛАТОРА

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1349-1363)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Нинел Чукалевски

Е-АДРЕСА / E-MAIL: ninel.cukalevski@pupin.rs

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.1349C

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Данашња енергетска трансформација оријентисана ка будућем одрживом погону и експлоатацији ЕЕС у великој мери је базирана на потенцијалу дистрибуираних и обновљивих извора енергије, и на значајној промени у сфери потрошње и енергетске ефикасности. При томе се јављају бројни проблеми као последица присуства уређаја енергетске електронике у свим сегментима система.
Масовна дигитализација ТС и увођење сложених ИКТ базираних решења, повећавају комплексност, како ЕЕС тако и његовог система управљања. Наведено битно усложњава рад диспечера на свим хијерархијским нивоима управљања, што поставља нове захтеве на њихову обуку и редовни тренинг. Последично, постојећи диспечерски тренинг симулатори (ДТС) све мање одговарају постављеним захтевима.
У раду ће осим приказа промена у ЕЕС у свету, пажња бити посвећена адекватности обуке са постојећим симулаторима, која је изведена из једне скорашње међународне анкете. На основу анализе постојећег стања и потреба оперативних диспечера, формулише се иновативна архитектура и описују захтеване функције напредног тренинг симулатора (НДТС), потреба за којим је јасно формулисана и објашњена у раду.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

обука оперативних диспечера, диспечерски тренинг симулатори, архитектура НДТС система

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • EIRGRID-All Island TSO Facilitation of Renewables Studies, Eirgrid, Dublin, 2010.
 • M.Power et al, Challenge in the Control Centre (EMS) due to Distributed Generation and Renewables, CIGRE TB-700, September 2017.
 • Abhimanyu Kaushal,Dirk Van Hertem, An Overview of Ancillary Services and HVDC Systems in European Context, Energies 2019, 12, 3481; doi:10.3390/en12183481
 • Ben Li, N.Cukalevski, at all, Lessons Learnt from Recent Emergencies and Blackout Incidents, CIGRE TB-608, Paris, France, January 2015. ISBN: 978-2-85873-309-5 
 • Krzysztof Sroka, Daria Złotecka, The risk of large blackout failures in power systems, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, VOL. 68(2), pp. 411–426 (2019)
 • Hassan Haes Alhelou, at all, A Survey on Power System Blackout and Events: Research Motivations and Challenges, Energies 2019, 12, 682;
 • N.Cukalevski, A.P. Das, J.D. Macedo, Power System Operator Training and Training Tools for Future Sustainable Grid Operation, Kyoto, Japan, 3-8 April 2022
 • N. Cukalevski, et al, CIGRE TB-524, “Control Centre Operator Requirements, Selection, Training and Certification”, Paris, France, 2013, ISBN: 978-2-85873-217-3
 • A.Stanković, N.Čukalevski, at all, Methods for Analysis and Quantification of Power System Resilience, DOI 10.1109/TPWRS.2022.3212688, IEEE Trans. Power Syst. 2022, 1–4.
 • Nikos Hatziargyriou, Jovica Milanovic, et all, Definition and Classification of Power System Stability – Revisited & Extended, IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, VOL. 36, NO. 4, JULY 2021, pp.3271-3281
 • Vinay Sewdien, at all, System Operational Challenges from the Energy Transition, CIGRE S&E, No.17, February 2020
 • N.Cukalevski, A.Das at all, CIGRE WG C2.39, Topic1 and Topic 6 survey
  preliminary analisys, 2021 
 • B.Badrzadeh, at all, The Need for Enhanced power System Modeling Techniques and Simulation Tools, CIGRE S&E, No17, February, 2020