НОВИ КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ДИСПЕЧЕРСКЕ ТОКОВЕ СНАГА

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1340-1348)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Игор Бундало, Горан Стефановић, Марија Савић, Горан Јакуповић, Нина Грујић, Гордан Конечни, Милош Стојић, Нинел Чукалевски

Е-АДРЕСА / E-MAIL: igor.bundalo@pupin.rs

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.1340B

САЖЕТАК / ABSTRACT:

VIEW4 SCADA/EMS систем се користи као основни алат за оперативно управљање у РДЦ Београд и РДЦ Нови Сад, а у плану је да се систем уведе у оперативну употребу и у остале регионалне диспечерске центре (Бор, Крушевац и Ваљево) као и у Резервни национални диспечерски цeнтар. Такође, систем се користи и као резервни алат за оперативно управљање и планирање у Националном диспечерском центру. У оквиру ЕМS (Energy Management System) подсистема, као једна од мрежних апликација, налази се апликација за диспечерскe токовe снага (DPF- Dispatcher Power Flow). Ова апликација омогућава диспечерима проверу сигурности система у случају неких планираних управљачких акција као и у случају поремећаја у раду преносног система који изискују непланиране управљачке акције. Током коришћења ове апликације закључено је да би било корисно спровести низ побољшања у домену корисничког интерфејса у циљу повећања интуитивности коришћења апликације и прегледнијег приказа резултата прорачуна. Анализом корисничких захтева закључено је да је потребно креирати потпуно нови кориснички интерфејс апликације који би био интегрисан у постојећи HMI (Human-Machine Interface) VIEW4 SCADA/EMS система.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

SCADA, EMS, HMI, DPF

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Игор Бундало, Милош Стојић, Горан Јакуповић, Нина Стојановић, Нинел Чукалевски, Ивана Јовановић, Татјана Ракић, Александра Михајловић Богданоски, Владимир Нетај, Нада Турудија, „Мрежне апликације SCADA/ЕМS система регионалних диспечерских центара”, 19. СИМПОЗИЈУМ CIGRE Србија-Управљање и телекомуникације у ЕЕС, On-line, 20-23. октобар 2020. 

  • Упутство за коришћење мрежних апликација у оквиру ИМП VIEW4 SCADA/EMS система

  • Милош Стојић, Горан Јакуповић, Нинел Чукалевски, Јелена Веселиновић, „Нови SCADA/ЕМS систем у Националном диспечерском центру Електромреже Србије“, IV савјетовање ЦГ КО CIGRE, Игало 11-14. мај 2015.

  • Игор Бундало, Милош Стојић, Горан Јакуповић, Нина Стојановић, Жељко Аћимовић, Нинел Чукалевски, „Искуства са пуштања у рад SCADA/EMS система у Регионалном диспечерском центру Београд“, 35. саветовање CIGRE Србија, Златибор 03.10.2021-07.10.2021