APLIKACIJA ZA PRORAČUN MOGUĆNOSTI OPTEREĆENJA DALEKOVODA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1326-1339)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Pavle Lučić, Miloš Stojić, Goran Jakupović, Sovjetka Krstonijević, Tamara Jelić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: pavle.lucic@pupin.rs

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.1326L

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Aplikacija za proračun mogućnosti opterećenja dalekovoda (PMODV) omogućava sagledavanje mogućeg strujnog opterećivanja pojedinih dalekovoda u sklopu planiranja upravljanja elektroenergetskim sistemom (EES), a u cilju njihove efikasnije upotrebe. Osnovna funkcija programa je da računa vrednosti i trajanje mogućih opterećenja, za pretpostavljene uslove opterećivanja dalekovoda u budućnosti, u odnosu na ograniĉenje temperature provodnika. Aplikacija se bazira na termičkom modelu dalekovoda. Putem korisniĉkog interfejsa aplikacija pruža uvid u realno temperaturno stanje dalekovoda i omogućava procenu preopterećenja za budući vremenski interval od interesa. Ona automatski preuzima ulazne podatke za proračun iz konfiguracionih datoteka, koje pre toga generiše iz Aplikativne baze podataka (ABP). Rezultati su dostupni korisniku putem interfejsa, ali i trajnije, u izlaznoj datoteci, u obliku izveštaja o izvršenom proračunu. Aplikacija nudi tri režima rada: proračun maksimalne dozvoljene struje za zadati vremenski period, proračun dozvoljenog vremena za zadatu struju i proračun temperature provodnika za zadati vremenski period i zadatu struju. Planirana je integracija sa mrežnim aplikacijama. U studijskom režimu u sprezi sa mrežnom aplikacijom za dispečerske tokove snaga (DPF) biće omogućene „what-if― analize o mogućnosti iskorišćenja dalekovoda u režimima preopterećenja, a koji se dobijaju na bazi pretpostavljenih budućih uklopnih stanja u mreži i drugih parametara koji se zadaju u aplikaciji DPF. U ovom radu biće date osnove korišćenog matematičkog modela, prikaz arhitekture sistema, aspekti softverske implementacije i, na kraju, pravci daljeg razvoja.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

opterećenje dalekovoda, dispečerski tokovi snaga, termički model dalekovoda

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • T. Sajdl, G. Jakupović, N. Čukalevski, S. Krstonijević, S. Cvetićanin, M Pavlović, Z. Nedeljković „Aplikacije za proračun mogućnosti opterećenja transformatora i dalekovoda”, 26. savetovanje JUKO CIGRE, Teslić, BiH 2003.
  • Tomislav Sajdl, Goran Jakupović, Ninel Čukalevski, Sovjetka Krstonijević, Suzana Cvetićanin, Nada Damjanović, „Aplikacije za pomoć u odlučivanju pri eksploataciji transformatora i dalekovoda EES”, XLVII Konferencija ETRAN, Herceg Novi-Igalo, 2003.
  • Sovjetka Krstonijević, Ninel Čukalevski, Goran Jakupović, Suzana Cvetićanin, „Dynamic Rating of Overhead Lines for Real-Time Network Control and Market Support“, DEMSEE 2013, 8th International Conference on Deregulated Electricity Market Issues in South-Eastern Europe, Cavtat, Croatia, 2013.
  • „The Thermal Behaviour of Overhead Conductors, Section 1 and 2: Mathematical Model for Evaluation of Conductor Temperature in the Steady State and the Application Thereof“ (ELECTRA No. 144, October 1992.)
  • „The Thermal Behaviour of Overhead Conductors, Section 3: Mathematical Model for Evaluation of Conductor Temperature in the Unsteady State“ (ELECTRA No. 174, October 1997.)
  • Goran Jakupović, Tanja Stojanović, Miloš Stojić, Tatjana Vračarić, Aleksandar Mihajlov, Ninel Čukalevski, Nina Radnović, „Razvoj nove integrisane verzije SCADA/EMS/DMS programskih paketa“, III SAVJETOVANJE