RESTAURACIJA SISTEMA BEZ SPOLJA ŠNJEG NAPAJANJA: ISKUSTVA IZ TESTIRANJA PRVE FAZE I RAZVOJ DINAMIČKOG MODELA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1287-1300)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ksenija Brakočević, Mićo Kontić, Blažo Ivanović, Lazar Šćekić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: ksenija.brakocevic@cges.me

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1287B

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Sa ubrzanim razvojem elektroenergetskih sistema i sve većom težnjom za njihovim povezivanjem, međusobni uticaj kontrolnih oblasti u okviru jedne interkonekcije postaje sve izraženiji. Problemi koji se ne riješe adekvatno na lokalnom nivou mogu dovesti do niza kaskadnih poremećaja, koji u krajnjem mogu rezultirati potpunim raspadom elektroenergetskog sistema. Događaji od 8. januara 2021. godine, kada je došlo do razdvajanja evropske interkonekcije na dvije sinhrone zone, kao i sve veći izazovi u upravljanju elektroenergetskim sistemom u realnom vremenu, nameću potrebu da se više pažnje posveti problematici restauracije sistema nakon totalnog raspada. Uzimajući u obzir kompleksnost ovakvog pogonskog događaja, svaki operator prenosnog sistema je dužan da se što bolje pripremi za restauraciju sistema bez spoljašnjeg napajanja. U te svrhe je u okviru crnogorskog elektroenergetskog sistema izrađena procedura i sprovedeno testiranje prve faze „bottom-up“ black starta na jednom od generatora u Hidroelektrani Perućica. Nakon uspješnog testa, mjerenja karakterističnih parametara režima tokom testiranja su iskorišćena za kalibrisanje dinamičkog modela sinhronog generatora i pripadajućih sistema regulacije pobude i učestanosti u hidroelektrani Perućica, čime je postavljena osnova za detaljnije analize. U ovom radu su izloženi glavni zaključci sprovedenog testiranja i predstavljena uporedna analiza rezultata dobijenih mjerenjem i rezultata dobijenih dinamičkom simulacijom.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

black start, restauracija sistema, dinamička simulacija

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • „Pravila za funkcionisanje prenosnog sistema električne energije“, Službeni list CG, 2017.
  • “ENTSO-E Network Code on Emergency and Restoration“
  • U. G. Knight, “Power Systems in Emergencies: From Contingency Planning to Crisis Management”, Wiley, jul, 2001.
  • V. Kumar, I. Gupta, “An Overview of Cold Load Pickup Issues in Distribution Systems“, Electric Power Components and Systems, February, 2006.
  • R. Benato, D. Sessa, “A Novel Dynamic Load Modelling for Power Systems Restoration: an Experimental Validation on Active Distribution Networks“, IEEE Access, Rim, Italija, 2017.
  • D. Miller, A. Apostolov, “Cold load pickup issues”, A report to the Line Protection Subcommittee ofthe Power System RelayCommittee of The IEEE Power Engineering Society, mart, 2019.
  • North American Electric Reliability Corporation, „Modeling Notification: Use of GENTPJ Generator Model“, 2016.