EKONOMSKA VALORIZACIJA PRAVOVREMENOG DJELOVANJA NA IZVANREDNA VODNA STANJA S OBZIROM NA OGRANIČENJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1248-1260)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ivan Jurić, Tonći Blažević, Davor Bošnjak

Е-АДРЕСА / E-MAIL:  

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1248J

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Ovim radom prikazati će se konkretan primjer uspješne suradnje operativnih interdisciplinarnih timova u HEP grupi posebice HEP – Proizvodnje d.o.o. i HEP – Trgovine d.o.o., HOPS Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d., Službi civilne zaštite, Hrvatskih voda, sinoptičara u Državnom hidrometeorološkom zavodu DHMZ, te lokalne samouprave i ostalih uključenih strana kao aktivnu reakciju na planiranje rada reverzibilne hidroelektrane RHE Velebit u uvjetima ekstremnih dotoka i borbe protiv poplava na širem slivu rijeke Zrmanje. Karakteristična situacija koja će biti opisana ovim radom bila je stanje visokih dotoka u akumulacijska jezera reverzibilne hidroelektrane RHE Velebit koja se nalazi na rijeci Zrmanji. Radi se o vremenskom periodu tijekom vodnog vala u prosincu 2022. godine kad je zadatak bio u što većem obimu iskoristiti vodni potencijal, a da se ni u jednom trenutku ne ugroze ljudski životi i materijalna dobra koja se nalaze na putu rijeke Zrmanje. U današnjim uvjetima, kada s jedne strane svjedočimo sve izraženijim ekstremnim hidrometeorološkim prilikama zbog sve većeg utjecaja klimatskih promjena, a s druge strane nastojimo sve više povećati udio obnovljivih izvora u postojeći elektroenergetski sustav kako bi smanjili emisiju štetnih plinova u atmosferu i time pokušali usporiti daljnje posljedice klimatskih promjena, neminovno dolazi do sve većih izazova u procesu planiranja rada, a posebno vođenja elektroenergetskog sustava. U tom slučaju planiranje i uravnoteženje elektroenergetskog i plinskog sustava postaje ključni problem. Volatilnost cijena električne energije na burzama te sve kompleksnije planiranje i vođenje elektroenergetskog sustava naglašava sve više važnost znanja i iskustva koje se prenose s generacije na generacije osoba koje obavljaju poslove vođenja i planiranja.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

proizvodnja električne energije, planiranje i vođenje proizvodnje, elektroenergetski sustav

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: