TEMPERATURNI I AKUSTIČNI MONITORING KABLOVSKIH VODOVA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1240-1247)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ivana Mitić, Mirko Borović, Igor Petković

Е-АДРЕСА / E-MAIL: ivana.mitic@ems.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1240M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

U radu su opisani sistem za kontinurani toplotni monitoring kablovskih vodova – DTS (Distributed Temperature Sensing) i sistem za detekciju radova trećih lica u blizini kablovskih vodova – DAS (Distributed Acoustic/Vibrational Sensing). DTS se prvenstveno koristi za kontinualni monitoring temperature, identifikaciju toplotno kritičnih lokacija duž kablovske trase i radi utvrđivanja prenosnih mogućnosti kablovskih vodova koji se grade u gusto naseljenim gradskim sredinama gde se beleži porast potrošnje. Senzor u ovim sistemima je samo optičko vlakno koje može da zameni i do stotinu individualnih diskretnih mernih modula sa termoparovima, raspoređenih ravnomerno duž kablovske rute. U radu je opisan princip rada uređaja, koji je baziran na optičkoj reflektometriji (u vremenskom ili frekvencijskom domenu). DAS sistem detektuje vibracije koje potom analizira i meri akustičnu energiju duž optičkih vlakana Postojeće optičke mreže duž kablovskih vodova mogu se koristi kao distribuirani akustični senzor, koji snima podatke u realnom vremenu i pomaže da se na vreme uoče aktivnosti poput ručnog ili mašinskog iskopa pored energetskog kabla, kao i temperaturnog preopterećenja kablova te da se blagovremeno preuzmu odgovarajuće akcije i spreče kvarovi. U radu su prikazana iskustva u implementaciji i eksploataciji ovih sistema.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

monitoring, DTS, DAS

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • CIGRE brošura 247 Optimization of Power Transmission Capability of Underground Cable Systems using Thermal Monitoring iz februara 2004.
  • https://www.apsensing.com/
  • Technical Report DAS System Rental for Belgrade, 2022
  • IS EMS-200: 2019 Osnovni tehnicki zahtevi za izbor i montazu energetskih kablova i kablovskog pribora