ANALIZA PRIKLJUČENJA NOVE VETROELEKTRANE NA PRENOSNI SISTEM U PROGRAMSKOM PAKETU DIGSILENT POWERFACTORY KORIŠĆENJEM PRORAČUNA NA SATNOM NIVOU

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1221-1228)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Milica Dilparić, Miroslav Žerajić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: milica.dilparic@ieent.org

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1221D

САЖЕТАК / ABSTRACT:

U uslovima sve većeg broja obnovlјivih izvora energije (OIE) velike snage koji se priklјučuju na prenosni sistem postavlјa se pitanje koji režimi rada sistema se mogu javiti kao kritični sa stanovišta nedozvolјenih vrednosti napona i preopterećenja u sistemu. U dosadašnjoj praksi se za najkritičnija stanja uzimaju režimi letnjeg maksimuma i letnjeg minimuma i pri ovim stanjima opterećenja mreže vrši se analiza uticaja maksimalnog nivoa angažovanja vetroelektrane.
Imajući u vidu stohastičku prirodu proizvodnje električne energije iz vetroelektrana može se postaviti pitanje opravdanosti analiziranih stanja i realnosti dobijenih rezultata sa aspekta finansijskih ulaganja u izgradnju novih vetroelektrana, ali i ulaganja u izgradnju prenosne mreže. Sveobuhvatnija analiza trebalo bi da obuhvati proračune ne za dva odabrana stanja, pa makar ona bila i najkritičnija sa stanovišta opterećenja, već proračune na satnom nivou koji bi pokazali i adekvatnost proizvodnje i potrošnje ali i realnost postizanja nekih kritičnih stanja sa stanovišta preopterećenja i nedozvolјenih napona u mreži kao i dužinu njihovog trajanja.
Cilј ovog rada je demonstracija mogućnosti simulacionog modela na satnom nivou (tzv. kvazidinamički simulacioni model) u programskom paketu DIgSILENT PowerFactory koji služi kao podloga za analize statičkih proračuna tokova snaga i detekciju kritičnih režima i njihovog trajanja koji se mogu javiti usled priklјučenja OIE na prenosni sistem. Na ovom modelu biće izvršena uporedna analiza uticaja priklјučenja jedne odabrane vetroelektrane na prenosni sistem kada bi se priključenje analiziralo samo na karakterističnim režimima i kada bi se priključenje analiziralo korišćenjem kvazidinamičkog simulacionog modela.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

priključenje vetroelektrane, adekvatnost proizvodnje i potrošnje, 8760 h, Digsilent PowerFactory

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: