UTVRĐIVANJE OPTIMALNOG ANGAŽOVANJA PROIZVODNIH JEDINICA JP EPS RADI BALANSIRANJA EES ZA RAZLIČITE SCENARIJE INSTALISANIH KAPACITETA OIE

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1177-1193)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Đorđe Lazović, Kristina Džodić, Aleksandar Savić, Vladimir Antonijević, Željko Đurišić, Milica Dilparić, Nada Vrcelj, Aleksandar Latinović,  Dragan Surudžić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: lazovic@etf.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1177L

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Rad se bavi optimalnim dispečingom proizvodnih jedinica EPS-a za različite scenarije integrisanih kapaciteta OIE u EES-u Srbije za postojeće i perspektivno stanje 2030. godine. U cilju rešavanja ovog složenog optimizacionog zadatka primenjen je pristup koji razlaže problem angažovanja proizvodnih kapaciteta na dva potproblema: sezonsku i dnevnu optimizaciju. Za definisanje strategije sezonskog korišćenja vode iz akumulacionih elektrana, modelovanje rada reverzibilnih hidroelektrana i angažovanje termoblokova korišćen je softverski alat ANTARES namenjen ekonomskim i analizama adekvatnosti EES-a. Ovaj alat rešava problem optimalnog angažovanja proizvodnih jedinica sa ciljem minimizacije troškova rada sistema uz uvažavanje definisanih tehno-ekonomskih ograničenja. Rezultati sezonske optimizacije se koriste kao ulazni podaci za drugi korak, odnosno, određivanje optimalnog dnevnog rada uz uvažavanje zahtevanog nivoa sekundardne i tercijarne rezerve. Za rešavanje ovog optimizacionog problema korišćen je softver koji je razvijen na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Na osnovu utvrđene metodologije i softvera izrvršen je proračun optimalnog angažovanja proizvodnih jedinica EPS za postojeće i perspektivno stanje u pogledu instalisanih kapaciteta OIE i karaktersitičnih godina u pogledu hidrologije.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

EES Srbije, ekonomski dispečing, sezonska optimizacija rada elektrana, dnevna optimizacija rada elektrana

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma iz Pariza, „Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, broj 4 od 30. maja 2017.

 • European Commission, Guidelines for the Implementation of the Green Agenda for the Western Balkans, Brussels, 6.10. 2020.

 • Pravila o radu prenosnog sistema Republike Srbije, Skupština Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, 17.3.2020.

 • L. Hirth and I. Ziegenhagen, “Balancing power and variable renewables: Three links,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 50, pp. 1035–1051, Oct. 2015, doi: 10.1016/j.rser.2015.04.180.

 • M. Ašćerić, K. Džodić, Ž. Đurišić: Uticaj integracije vetroelektrana na smanjenje inercije u elektroenergetskom sistemu Srbije, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2023, Vol. 23, Ref. O-2-6, Mart 2023 

 • Dostupno: https://antares-simulator.org

 • Utvrđivanje načina optimalnog angažovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije OIE s osvrtom na zahteve i mogućnosti unapređenja postojećeg regulatornog okvira, Autori: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički
  institut Nikola Tesla, Energoprojekt Entel A.D, Naručilac: JP EPS, 2021.

 • The MOSEK Optimization Tools Version 9.2. Dostupno: http://www.mosek.com

 • Pravila o radu prenosnog sistema Republike Srbije, Skupština Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, 17.3.2020

 • Plan razvoja prenosnog sistema Republike Srbije za period od 2021 do 2030.

 • Nacionalni plan za smanjenje emisija glavnih zagađujućih materija koje potiču iz starih