ЗНАЧАЈ ПРЕЛАСКА НА 110 KV НАПОН ДАЛЕКОВОДА 220 KV ТС СРЕМСКА МИТРОВИЦА 2 – ТС СРБОБРАН, ЗА СИГУРНОСТ НАПАЈАЊА КОНЗУМА ТС СРЕМСКА МИТРОВИЦА 2

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 997-1007)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Весна Шнајдеров, Владимир Продановић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: vesna.snajderov@ems.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0997S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду је дат приказ управљања ризиком од губитка напајања потрошача трафостанице Сремска Митровица 2 из 220 kV мреже, као и утицаја нових 110 kV далековода релевантних за ово потрошачко подручје. Током последњих 20 година, због старости и кварова трансформатора 150 MVA, али и због проблема у реализацији планова развоја, била је угрожена сигурност напајања потрошача. У 21. веку су се десила два велика квара старих трансформатора 150 MVA. Изградња постројења 400 kV са једним трансформатором 400/220 kV почетком 21. века није дала пун бенефит, због одлагања уградње трансформатора 400/110 kV. Насупрот томе, „изнуђени“ прелазак старог далековода 220 kV на напон 110 kV, 2020. године, показао се као корисно решење. Највећи допринос је ипак остварен стављањем у погон новог кабла 110 kV на правцу тока енергије од ТС 400/220/110 kV Нови Сад 3 према ТС 110/35/20 kV Нови Сад 1 и отварања могућности за ефикасније оперативно управљање преносном мрежом у региону.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Сигурност напајања, Откази трансформатора, Преоптерећење, Развој

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Извештај о напонским приликама у ЕЕС Србије и диспечерским акцијама у циљу управљања напонима, у периоду април – мај 2020. године, ЕМС АД
  • Упутство за погон ТС 400/220/110 kV Сремска Митровица 2, јануар 2021. године, Техничка регулатива ЕМС АД
  • Упутство дозвољене струје фазних проводника на далеководима ЈП ЕМС, април 2011. године, Техничка регулатива ЕМС АД
  • Извештај о стању енергетског трансформатора 220/115 kV 150 MVA уграђеног као Т1 на ТС Сремска Митровица 2, од 26.07.2022. године, Дирекција за асет менаџмент ЕМС АД