ODABIR TEHNIČKIH PARAMETARA VARIJABILNOG ŠANT REAKTORA ZA REŠAVANЈE PROBLEM A VISOKIH NAPONA U 400 kV MREŽI PRENOSNOG SISTEMA SRBIJE

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 989-996)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Aleksandar Popović, Tanja Milinković, Aleksandar Labus, Nebojša Vučinić, Branko Peruničić, Željko Torlak, Gordana Luković

Е-АДРЕСА / E-MAIL: aleksandar.d.popovic@ems.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0989P

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Nekoliko godina unazad, u 400 kV prenosnoj mreži zabeleženi su naponi koji su izvan granica definisanih Pravilima o radu prenosnog sistema. Ovaj problem je naročito izražen na jugu Srbije, a javlјa se zbog tokova reaktivne snage po interkonektivnim dalekovodima i nemogućnosti regulacije napona u elektroenergetskim sistemima susednih zemalјa. Najkritičnija tačka u prenosnom sistemu Srbije na 400 kV naponskom nivou je transformatorska stanica 400/110 kV Vranje 4. Trajni prenapon u stacionarnim režimima izaziva ubrzano starenje visokonaponske opreme i potencijalni preskok napona koji aktivira relejnu zaštitu. Kao posledica toga dolazi do isklјučenja dalekovoda ili čak celog postrojenja, a time se ugrožava sigurnost snabdevanja krajnjih potrošača električnom energijom. U cilјu rešavanja problema previskoh napona u prenosnoj mreži regiona Zapadnog Balkana, izrađena je „Regionalna studija regulacije napona“. Kao optimalno rešenje za regulaciju napona u prenosnom sistemu Srbije predložen je varijabilni šant reaktor koji bi se ugradio u transformatorsku stanicu 400/110 kV Vranje 4. U ovom radu izvršeno je sagledavanje tehničkih karakteristika varijabilnog šant reaktora u pogledu električnih i konstruktivnih parametara, kao i koncepta zaštite.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Prenaponi, Regulacija napona, Varijabilni šant reaktor

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Plan razvoja prenosnog sistema Republike Srbije za period 2021-2030, Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije”, januar 2022.
  • Zakon o energetici, „Sl. glasnik RS“, br. 145/2014, 95/2018 – drugi zakon i 40/2021.
  • Regional Feasibility Study for Voltage Profile Improvement, Hill International, December 2020.
  • Pravila o radu prenosnog sistema, Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije”, mart 2020.
  • Cigre regulation No: 655 „Technology and utilisation of oil-immersed shunt reactors“, May 2016.
  • M. Babuder, M. Iglič, M. Janša, M. Končan-Gradnik, T. Gradnik, Technical specification for variable shunt reactors to serve in the process of bidding, Elektroinstitut Milan Vidmar, Ljubljana, January 2018.