РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРАФОСТАНИЦЕ 220/110/35kV СРБОБРАН КРОЗ ВРЕМЕ

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 646- 657)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Весна Шнајдеров, Зоран Крга

Е-АДРЕСА / E-MAIL: vesna.snajderov@ems.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0646S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Високонапонска трафостаница Србобран је кроз своју дугу историју погона била својеврстан одраз примене експлоатационих искустава и праћења технoлошког развоја уграђене високонапонске опреме и опреме осталих подсистема. У раду је дат приказ адаптација и санација кроз период преко 60 година, закључно са реконструкцијом и подизањем објекта на виши напонски ниво и заменом постројења 220 kV постројењем 400 kV. Због захтевног извођења обимних радова у близини напона, без прекида у напајању потрошача, истакнута је добра организација извођења радова, посебно са становишта безбедности и здравља на раду. За целовито сагледавање бенефита овог пројекта неопходно је посматрати га са временске дистанце и у склопу реализације осталих развојних пројеката.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Трафостаница, Реконструкција, Извођење радова, Развој

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • „Анализа техно-економске оправданости рада, реконструкције и евентуалне дислокације постројења за компензацију реактивне енергије у ТС Србобран“, Електротехнички нститут „Никола Тесла“ Београд, јул 1991. године

  •  „Могућности за реконструкцију РП 110 kV у ТС 220/110/35 kV Србобран“, „ЕПС“ – ЈП „Електроисток“ Београд, Погон преноса „Нови Сад“, април 1993. године

  • Елаборат бр.103007 „Перспектива дела мреже 220 kV – I фаза“, тач. 4: „Избор решења за ТС Нови Сад 3 и ТС Србобран“, Електротехнички нститут „Никола Тесла“ Београд, јул 2003. године

  • „Проблеми напајања трафостаница X/110 kV из дистрибутивне мреже“, Весна Шнајдеров, Драган Карановић, Бранко Грујичић и Душан Вукотић, реф. 4.11, саветовање „CIRED“, септембра 2018.

  • Техничко упутство за организацију извођења радова на објектима преносног система, јун 2021. године, Техничка регулатива ЕМС АД
  • „Значај преласка на 110 kV напон далековода 220 kV ТС Сремска Митровица 2 – ТС Србобран, за сигурност напајања конзума ТС Сремска Митровица 2“, Весна Шнајдеров и Владимир Продановић, реф. 337, СТК Ц1, саветовање „CIGRE“ Србија, мај.2023. године