ДИНАМИКА РАДОВА И НАЧИН НАПАЈАЊА КОНЗУМА У ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ТС 110/35kV АЛЕКСИНАЦ

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 617- 631)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Горан Костић, Владан Миладиновић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: goran.kostic@ods.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0617K

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду је дат детаљан динамички план извођење радова где је изабрани извођач радова дужан да извођење радова прилагоди ситуацији и могућностима мреже ЕД Ниш. На основу њега дата су сва могућа решења пренапајања конзума ТС 110/35 kV Алексинац (2×31,5 MVA), приликом извођења следећих радова:  

 – радови на демонтажи комплетне постојеће високонапонске опреме, као и спојне и овесне опреме, као и уградња нове опреме у постројењу 110 kV

 – радови на комлетну демонтажу постојећег постројења 35 kV осим излазног портала П3 (Портали, сабирнице, прекидачи, растављачи, струјни мерни трансформатори, напонски мерни трансформатори, кућни трафо) као и уградња новог постројења 35 kV за унутрашњу монтажу са 14 ћелија.

Урађена је детаљна анализа оптерећења како целе ТС тако и понаособ сваког 35 kV извода као и најоптималнији план пренапајања потрошача у току трајања радова као у евентуалним хаваријским случајевима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

радови, санација, напајање, сабирнице, ТС Алексинац

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • – Инвестиционо – техничка документација