АНАЛИЗА УТИЦАЈА ДАЛЕКОВОДА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ВОДОВЕ

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 604- 615)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Александра Жунић, Ивица Бачвански

Е-АДРЕСА / E-MAIL: aleksandra.zunic97@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0604Z

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Приликом пројектовања далековода не сме се занемарити постојање телекомуникационих водова који се могу наћи у њиховој близини. Услед трајног оптерећења електроенергетских водова долази до појаве  индуковане електромоторне силе шума и напона сметњи у телекомуникационим водовима. Из тог разлога, ови утицаји се морају детаљно проверити како би се спровеле адекватне мере заштите.
У овом раду је приказана анализа утицаја далековода на телекомуникационе водове на примеру елабората којим је разматран утицај далековода 2x400kV ТС Бајина Башта – граница БиХ/граница Црне Горе на телекомуникационе водове.
Анализа је спроведена у складу са стандардима JUS N.C0.101 и JUS N.C0.102.
Ради лакшег прорачуна, у анализи је коришћен програмски пакет TeleCAD-GIS.
На крају рада биће разматране мере којима се може смањити ефекат утицаја далековода на телекомуникационе водове.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

далековод, телекомуникациони вод, сметње, шум, индукована електромоторна сила, TeleCAD-GIS

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • JUS N.C0.101 „Заштита телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – ЗАШТИТА ОД ОПАСНОСТИ“, Правилник бр.07-93/150 од 1988-09-09; Службени лист СФРЈ, бр.68/88

  • JUS N.C0.102 „Заштита телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – ЗАШТИТА ОД СМЕТЊИ“, Правилник бр.07-93/150 од 1988-09-09; Службени лист СФРЈ, бр.68/88

  • Горан Медић, „Примена GIS-а у инфраструктурним компанијама“, презентација INOVA-геоинформатика, мај 2012.године

  • Милорад Тошић, Горан Медић, Дејан Ракетић, „Предности примене TeleCAD-GIS-а за прорачун утицаја електроенергетских водова на телекомуникационе водове“, 16.Телекомуникациони форум ТЕЛФОР, Београд, новембар 2008.године