ПОРЕЂЕЊЕ ЗОНЕ УТИЦАЈА ПРЕНОСНИХ НАДЗЕМНИХ ВОДОВА СА АСПЕКТА ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКОГ ПОЉА И ЗАШТИТНОГ ПОЈАСА ПРЕМА ЗАКОНУ О ЕНЕРГЕТИЦИ

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 593- 603)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Маја Грбић, Александар Павловић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: maja@ieent.org

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0593G

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду је спроведено поређење ширине зоне утицаја преносних надземних водова са аспекта електромагнетског поља и ширине заштитног појаса према Закону о енергетици. Поређење је спроведено за типичне конфигурације преносних надземних водова напонских нивоа 110 kV, 220 kV и 400 kV. Ширина зоне утицаја водова са аспекта електромагнетског поља одређена је путем прорачуна јачине електричног поља и магнетске индукције. Разматране су зоне у којима могу бити прекорачени референтни гранични нивои, који за поље индустријске учестаности (50 Hz) износе 2 kV/m за јачину електричног поља и 40 μТ за магнетску индукцију, као и зоне у којима могу бити прекорачене вредности од 10% референтних граничних нивоа.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Нејонизујуће зрачење, Електромагнетско поље, Зона утицаја, Надземни електроенергетски вод

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Закон о заштити од нејонизујућих зрачења, „Службени гласник Републике Србијеˮ, бр. 36/09 од 15. 5. 2009.
 • Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима, „Службени гласник Републике Србијеˮ, бр. 104/09 од 16. 12. 2009.
 • Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања, „Службени гласник Републике Србијеˮ, бр. 104/09 од 16. 12. 2009.
 • Закон о енергетици, „Службени гласник Републике Србијеˮ, бр. 145/2014, 95/2018 и 40/2021.
 • Студија Електротехничког института „Никола Тесла” број 3413040: „Студија значаја постојећих (затечених) извора нејонизујућих зрачења у Јавном предузећу Електромрежа Србије”, 2012–2013. година, наручилац: ЈП „Електромрежа Србије”.
 • Студија Електротехничког института „Никола Тесла” број 318038: „Анализа резултата испитивања нејонизујућег зрачења у близини далековода напонских нивоа 110–400 kVˮ, 2018–2019. година, наручилац: АД „Електромрежа Србије”.
 • Студија Електротехничког института „Никола Тесла” број 3414017: „Мере за ограничење електричних и магнетских поља”, 2013–2014. година, наручилац: ЈП „Електромрежа Србије”.
 • Maja Grbić, Aleksandar Pavlović: “Determining the Zone of Influence of Transmission Overhead Power Lines from the Aspect of Non-Ionizing Radiationˮ, The 6th International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research “RAD”, University of Niš, Faculty of Electronic Engineering, Ohrid, Republic of Macedonia, June 18–22, 2018, RAD Conference Proceedings, vol. 3, pp. 52–57, ISSN 2466-4626 (online), DOI: 10.21175/RadProc.2018.11.
 • Maja Grbić, Aleksandar Pavlović: “Zoning of Areas in the Vicinity of 110 kV, 220 kV and 400 kV Single-Circuit Overhead Power Lines from an Aspect of the Non-Ionizing Radiationˮ, International Conference Energy and Ecology Industry, Academy of Engineering Sciences of Serbia (AESS), Belgrade, Republic of Serbia, October, 10–13, 2018, Conference Proceedings, vol. 1, pp. 227–234, ISBN: 978-86-7466-751-4.
 • Александар Павловић, Maja Грбић, Дејан Хрвић, Момчило Петровић, Милиша Јовановић, Бранислав Вулевић: „Одређивање зоне утицаја нејонизујућих зрачења у околини надземних електроенергетских водоваˮ, „Заштита животне средине и одрживи развој – Eнергетика и рударство 2016ˮ, 4. саветовање, Дрвенград, Република Србија, 1–3. 3. 2016. године, Зборник радова, стр. 136–140.
 • Маја Грбић: „Мерење и прорачун електричних и магнетских поља надземних водова у циљу процене изложености људи овим пољима”, мастер рад, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду, 2012. година.
 • Маја Грбић: „Методологија за оцену изложености људи електричном и магнетском пољу надземних електроенергетских водова заснована на резултатима мерења и прорачуна”, докторска дисертација, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду, 2021. година.
 • Maja Грбић: „Нејонизујуће зрачење у околини надземних електроенергетских водова: прописи, начини испитивања, нивои и мере заштитеˮ, „Заштита животне средине и одрживи развој – eнергетика и рударство 2015ˮ, 3. саветовање, Златибор, Република Србија, 2–5. 3. 2015. године, Зборник радова, стр. 86–94.
 • ТУ-ДВ-04: „Дозвољене струје фазних проводника на далеководима ЈП ЕМС”, Техничко упутство, верзија 2 од 19. 4. 2011.
 • Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV, „Службени лист СФРЈ”, број 65/88 и „Службени лист СРЈ”, број 18/92.