МЕРЕЊЕ БУКЕ УСЛЕД КОРОНЕ У ОКОЛИНИ НАДЗЕМНОГ ВОДА

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 575- 592)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ива Салом, Миленко Кабовић, Владимир Челебић, Марко Ралић, Јованка Гајица, Дејан Тодоровић, Небојша Петровић, Нада Цуровић, Валеријан Аксић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: iva.salom@pupin.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0575S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Бука која потиче од високонапонских надземних водова је један од проблема са којим се срећу оператери преносне мреже широм света. Овај проблем је постао врло актуелан и испитује се на глобалном нивоу кроз теоријска истраживања саме физичке појаве короне, развој емпиријских формула за прорачун, математичко моделовање и сотверске симулације. Посебан део истраживања односи се на мерење буке у околини надземног вода, чији резултати представљају најрелевантније пoдатке који се укључују у корекције емпиријских формула и математичких модела. У овом раду приказана је усвојена методологија мерења, заснована на више релевантних стандарда, као и података из опсежне литературе (истраживања, научни радови, извештаји). Методологија укључује избор временског интервала, мерног места, мерне опреме, положаја микрофона,  поништавање резидуалног звука. Посебно су приказани обрађени резултати једног мерења.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

корона, мерење буке, ниво звука, надземни вод

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • EPRI AC Transmission Line Reference Book—200 kV and Above, EPRI, Paolo Alto California, 3rd ed., Final report, December 2005
 • F. Kiessling, P. Nefzger, J.F. Nolasco, U. Kaintzyk, “Overhead Power Lines – Planning, Design, Construction,” Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2003
 • P.S. Maruvada, “Corona Performance of High Voltage Transmission Lines,” Taylor & Francis Group, London, UK, 2000
 • ESKOM Holdings Ltd, T. Pillay, S. Bisnath “The Planning, Design and Construction of Overhead Power Lines, 132 kV & above,” Crown Publications cc, Johannesburg, February 2005
 • CIGRÉ Technical Brochure 278 „ The Influence of Line Configuration on Environment Impacts of Electrical Origin – Principles of Overhead Line Design,” CIGRE Working Group B2.06, 2005
 • CIGRÉ Green Book, CIGRÉ, International Council on Large Electric Systems (CIGRE), Paris, France, SC B2 Overhead lines, Konstantin O. Papailioу Editor, Springer International Publishing Switzerland 2017
 • T. Wszolek, “Diagnostic Symptoms of Corona Audible Noise in Continuous Monitoring Systems,” Technical Note, Archives of Acoustics, No. 36, Vol. 1, pp 151-160, 2011
 • U. Straumann, “Mechanism of the tonal emission from ac high voltage overhead transmission lines,” Journal of Physics D Applied Physics 44125(44), February 2011
 • X. Bian, L. Chen, D. Yu, J.M.K. Alpine, L. Wang, Z. Guan, F. Chen, W. Yao, S. Zhao, “Influence of Aged Conductor Surface Conditions on AC Corona-generated Audible Noise with a Corona Cage,” IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation Vol. 19, No. 6; pp. 2017-2043, December 2012
 • Q. Li, “Acoustic Noise Emitted from Overhead Line Conductors,” PhD Thesis, The University of Manchester, School of Electrical and Electronic Engineering, 2013
 • I. Gavranov, Lj. Dimitrov, Z. Milojević, “Corona EHV AC Transmission Lines as Noise Source in the Environment,” 18th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), Bourgas, Bulgaria, May 2014
 • F.A.M. Rizk, G.N. Trinh, “High Voltage Engineering,” Taylor & Francis Group, 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300 Boca Raton, FL 33487-2742, 2014
 • P. Sames, M. Goossens, “Messtechnische Felduntersuchungen zu Koronageräuschen,” Umwelt und Geologie, Lärmschutz in Hessen, Heft 5, 2015
 • U. Schichler, R. Woschitz, A. Pirker, K. Reich, M. Leonhardsberger, O. Oberzaucher, “Audible Noise Performance of OHL Conductor Bundles,” First South East European Regional CIGRÉ Conference, Slovenia, Portorož 7-8 June 2016, SEERC 2016
 • EirGrid Evidence Based Environmental Studies Study 8: Noise, Literature review and evidence based field study on the noise effects of high voltage transmission development, May 2016
 • B. Wan, W. He, C. Pei, X. Wu, Y. Chen, J. Zhang, L. Lan, “Audible noise performance of conductor bundles based on cage test results and comparison with long term data,” Energies 2017, Vol. 10, No. 958, 2017
 • E.A. Piana, A. Donini, R. Spezie, R. Turri, R. Cortina, “Prediction of the audible noise generated by corona discharge on a power transmission line: A model validation. In Proceedings of the 24th International Congress on Sound and Vibration (ICSV), London, UK, 23–27 July 2017; International Institute of Acoustics and Vibrations: Auburn, AL, USA, 2017
 • N. Petrović, „Uticaj prečnika provodnika, broja provodnika po fazi, razmaka u snopu i međufaznog rastojanja 400 kV nadzemnih vodova na naponski gradijent provodnika i jačinu buke usled korone,“ STK B2 Nadzemni vodovi, R B2 03, 33 Savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, 5 – 8. jun 2017
 • A. Čaršimamović, „Modeliranje napona početka stacionarne korone zasnovano na mjerenjima električnog polja,“ doktorska disertacija, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu, 2018
 • W. He, B. Wan, Y. Liu, X. Liu, S. Huang, Y. Zhang, J. Zhang, “Audible noise spectral characteristics of high-voltage AC bundled conductors at high altitude,” IET Gener Transm Distrib. 2021; 15:1304–1313, 2021
 • E. Stracqualursi, R. Araneo, S. Celozzi. “The Corona Phenomenon in Overhead Lines: Critical Overview of Most Common and Reliable Available Models,” Energies 2021, 14. 6612, pp. 1-33, October 2021
 • SRPS ISO 1996-1 Акустика – Описивање, мерење и оцењивање буке у животној средини – Део 1: Основне величине и процедуре, новембар 2019. (идентичан са EN ISO 1996-1:2016)
 • SRPS ISO 1996-2 Акустика – Описивање, мерење и оцењивање буке у животној средини – Део 2: Одређивање нивоа звучног притиска, новембар 2019. (идентичан са EN ISO 1996-2:2017)
 • IEEE Standard for the Measurement of Audible Noise from Overhead Transmission Lines, IEEE Power and Energy Society, IEEE Std 656-2018 (Revision of IEEE Std 656-1992)
 • P. Sames, M. Goossens: „Messtechnische Felduntersuchungen zu Koronageräuschen“, Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Wiesbaden, 2015
 • J. Engelen et al.: „Ermittlung und Beurteilung von Koronageräuschen an Höchstspannungsfreileileitungen“, Lärmbekämpfung Bd. 6 Nr. 4, 2012
 • A. Siegemund: „Schalltechnisches Gutachten auf Basis der TA Lärm“, Errichtung einer 380‐kV‐Freileitung Weida ‐ Remptendorf, 2021
 • SRPS ISO 3744:2011 Акустика — Одређивање нивоа звучне снаге и нивоа звучне енергије извора буке на основу звучног притиска — Инжењерска метода за приближно слободно поље изнад рефлексионе
  равни (идентичан са EN ISO 3744:2010)
 • SRPS ISO 3746:2011 Акустика — Одређивање нивоа звучне снаге и нивоа звучне енергије извора буке на основу звучног притиска — Информативна метода коришћењем мерне површине која обухвата
  извор изнад рефлексионе равни (идентичан са EN ISO 3746:2010)
 • SRPS EN 61672-1:2015 Електроакустика – Мерачи нивоа звука – Део 1: Спецификације (идентичан са EN 61672-1:2013; ANSI/ASA S1.4-2014/Part 1 / IEC 61672-1:2013)
 • Правилик о мерилима нивоа звука, Службени гласник РС, бр. 39/2014
 • https://www.bksv.com/media/doc/bp2025.pdf
 • https://svantek.com/products/sv200a-4g-integrated-noise-monitoring-station/
 • https://svantek.com/products/sv-307a-noise-monitoring-station/
 • https://svantek.com/products/svan-979-class-1-sound-vibration-level-meter/
 • https://www.pce-instruments.com/english/api/getartfile?_fnr=1562497&_dsp=inline