ANALIZA PRIMENE RAZLIČITIH SPECIJALNIH PROVODNIKA NA PRELAZU VELIKIH REKA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 533- 548)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Mihailo Antonijević, Ivica Bačvanski

Е-АДРЕСА / E-MAIL: mihailo.antonijevic@elemelgo.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0533A

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Projektovanje visokonaponskih vodova počinje od sagledavanja trase voda u prostoru. Planovi razvoja elektroenergetskog sistema nekad zahtevaju od projektanata da tehničkim rešenjem savlada prirodne prepreke kao što su planine, reke. Ovaj rad bavi se tematikom izbora provodnika za prelaz velikih reka, kao što je Dunav, i to u rasponima većim od 800m.
U ovom radu biće prikazana komparativna analiza primene različitih provodnika, uključujući i HTLS provodnike, na prelazu reka i to po više kriterijuma, uključujući i strujnu i termičku opteretljivost provodnika, ugib provodnika, maksimalna radna naprezanja užadi, kao i aspekte održavanja i troškova. Kao polazna pretpostavka, na ukrštajnom rasponu je razmatran jednosistemski stub sa horizontalnim rasporedom provodnika za prelaz reke. Na kraju rada dat je uporedni prikaz varijanti sa prednostima i manama za svaki analizirani provodnik.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

prelaz reke, Dunav, specijalni provodnik

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Tehničko uputstvo TU-DV-04 Dozvoljene struje faznih provodnika na dalekovodima EMS a.d.
  • PLS-CADD, Power Line System, Madison, Wisconsin, USA.
  • Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1kV do 400kV („Sl. list SFRJ“, br. 65/88 i „Sl. list SRJ“, br. 18/92)
  • IEEE Standard 738 Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors.
  • Analiza mogućnosti primene provodnika veće prenosne moći na postojećim nadzemnim vodovima 110 kV, Ivan Milanov, Sava Skrobonja, Stefan Despotović, AleksandarTerzić, Cigre Srbija, 35. Savetovanje