ДИЈАГНОСТИКА ЗЕМЉОСПОЈЕВА НА НАДЗЕМНИМ ВОДОВИМА АНАЛИЗОМ МАГНЕТНОГ ПОЉА

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 443- 456)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Горан Живадиновић

Е-АДРЕСА / E-MAIL:  goran.zivadinovic@ods.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0443Z

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду се анализирају компоненте магнетног поља трофазног надземног вода у произвољној тачки на вертикалном стубу, где се обично поставља уређај за откривање и дијагностику квара на воду. Рад показује да се мерењем хоризонталне и вертикалне компоненте јачине магнетног поља H у некој тачки на стубу испод проводника надземног вода може открити и дијагностиковати не само појава квара у надземној мрежи, већ и тип квара. Фазне струје надземног вода са земљоспојем се израчунавају без употребе симетричних компоненти, већ писањем Кирхофових правила за напоне и струје у трофазној мрежи. Показује се да критеријум препознавања врсте квара, поред пораста и опадања компоненти магнетног поља, може бити и количник вертикалне и хоризонталне компоненте поља, Hy ⁄Hx. Модуо количника |Hy ⁄Hx| и фазни угао (Hy ⁄Hx) могу да се користе за дијагностику и утврђивање врсте квара. Дат је уопштени математички модел и бројчани пример на конкретном воду, на коме је аутор уграђивао уређаје.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

надземни вод, мaгнетно поље, земљоспој, дијагностика врсте квара, критеријум земљоспоја

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • КАСАШ Каролина, Докторска Дисертација „Моделовање имнпедансе земље као повратног проводника“, Универзитет у Новом Саду, Факултет Техничких наука, 2015, Прилог, стр. 113.
  • ПОЖАР Хрвоје, 1984, (четврто издање), „Високонапонска Расклопна Постројења“, Техничка Књига, Загреб, стране 83, 84, 102.
  • ПОПОВИЋ Бранко, 1981, (друго издање), „Основи Електротехнике 2“, Грађевинска Књига, Београд, страна 44, као и израз (а) на стр. 53.
  • МИЛОЈКОВИЋ Слободан, 1985, „Теорија Електричних Кола“, Свјетлост, Сарајево, страна 108.
  • ЛЕКИЋ Ђ., ЕРЦЕГ Б., МРШИЋ П., ЗЕЉКОВИЋ Ч., 2019, „Generalized Approach for Fault Detection in Medium Voltage Distribution Networks Based on Magnetic Field Measurement “. Чланак у IEEE „Transactions on Power Delivery“, Август 2019, http://www.researchgate.net/publication/ 335195410 .
  • Софтверски алат „Telarm_26“, „Tavrida-Electric“.
  • LIESSLING F, NEFZGER P., NOLASCO J., KAINTZYK U., „Overhead Power Lines“, Springer, 2002, образац (3.12) на стр. 83 и табела 7.6 на стр. 205.