PRIMENA NOVIH MATERIJALA I TEHNOLOGIJA PRI PROJEKTOVANJU STUBOVA VISOKONAPONSKIH DALEKOVODA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 420- 433)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Lazar Kojić, Jelisaveta Krstivojević, Dana Perišić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: lazar.kojic@eipb.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0420K

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Stubovi su najznačajnije konstrukcione komponente nadzemnih vodova. U novije vreme se mogu susresti stubovi različitih oblika realizovanih uz primenu raznovrsnih materijala. Stubovi nastaju kao rezultat zadovoljenja tehničkih, prostornih, građevinskih i arhitektonskih uslova, i mogu sadržati i određene umetničke elemente. Takođe, sve više pažnje se poklanja problematici uticaja dalekovoda na životnu sredinu, koja se može sagledati kroz zauzimanje prostora, vizuelne uticaje, električne efekte, kao i uticaj gradnje i održavanja dalekovoda. Cilj rada je da predstavi i ukaže na rešenja koja se odnose na primenu novih materijala i tehnologija pri projektovanju stubova visokonaponskih dalekovoda. Pravilan izbor tipa stuba značajan je kako sa tehničkog aspekta, tako i sa aspekta uklapanja dalekovoda u životnu sredinu, odnosno što manjeg narušavanja postojećeg ambijenta. U radu će biti prikazana upotreba stubova sa izolacionim konzolama, što predstavlja drugačije rešenje u odnosu na ustaljen pristup koji je zastupljen u domaćoj praksi. Upotreba takvih stubova, može se posmatrati sa više aspekata. U radu će biti izvršeno poređenje karakteristika stubova sa izolacionim konzolama sa karakteristikama čelično-rešetkastih stubova, koji su najčešće u upotrebi sa aspekta težine stubova, širine koridora koju zauzima dalekovod, sigurnosnih razmaka i ostalih elemenata uticaja na životnu sredinu. Osim izgradnje novih stubova sa izolacionim konzolama, slični rezultati se mogu postići i na postojećim stubovima zamenom čelično-rešetkastih konzola izolacionim. Takva rešenja mogu se primeniti na većini postojećih dalekovoda, posebno u urbanim sredinama, čime bi se smanjio koridor dalekovoda, što je od velikog značaja u gusto naseljenim delovima gradova. Na kraju rada biće prikazana rešenja izgradnje novih dalekovoda i adaptacije postojećih, koja su realizovana u raznim delovima sveta.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

stubovi, dalekovod, novi materijali, izolacione konzole, CICA

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • M.Selvaraj, S.M.Kulkarni, R.Rameshbabu, “Performance Analysis of a Overhead Power Transmission Line Tower Using Polymer Composite Material“, Internacional Conference on Advances in Manufacturing and Materials Engineering, AMME 2014.
 • https://encyclopedia.pub/entry/35099
 • M.Ammann, P.Dallèves, K.O.Papiliou, M.Leva, S.Villa “A New 400 kV Line With Compact Towers And Composite Insulated Crossarms“, CIGRE Paris, Paris 1998.
 • K.Khalid, M.Hamami, N.K.Cheong, S.Fuad, „Microwave reflection sensor for determination of decay in wooden cross-arms“ In Proceedings of the IEEE International Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials, Xi’an, China, 6 August 2002; pp. 595–598.
 • I.M.Rawi, M.S.A.Rahman, M.Z.A.A.Kadir, M.Izadi, „Wood and fiberglass crossarm performance against lightning strikes on transmission towers“ In Proceedings of the IPST—International Conference on Power Systems Transients, Seoul, Korea, 26–29 June 2017.
 • S.Grzybowski, „Electrical performance of 115 kV transmission lines fiberglass crossarms aged in field“ In Proceedings of the 5th International Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials, Seoul, Korea, 25–30 May 1997; Volume 2, pp. 774–777.
 • M.R.M.Asyraf, M.R.Ishak, S.M.Sapuan, N.Yidris, R.A.Ilyas, M.Rafidah, M.R.Razman, „Potential Application of Green Composites for Cross Arm Component in Transmission Tower“, A Brief Review. Int. J. Polym. Sci. 2020, 2020, 8878300.
 • N.Curović, D.Perišić, “Primena novih tehničkih rešenja u izgradnji i razvoju visokonaponskih vodova“, Kongres društva građevinskih konstruktora Srbije, Aranđelovac 2022.
 • https://www.smarepc.com/about-cica
 • The Concept Paper on Insulated Cross Arm, Government of India, Ministry of Power, Central Electricity Authority, May 2021
 • Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (“Sl.list SFRJ” br. 65/88 i Sl.list SRJ br. 18/92)
 • Shemar Power Engineering – Overall Composite Insulation Solutions for Power
 • https://www.smarepc.com/reference