PARCIJALNA PRAŽNJENJA KOD 110KV GIS POSTROJENJA, ISPITIVANJA I MONITORING

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 309- 322)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Nenad Kartalović, Ninoslav Simić, Ranko Jasika, Ana Milošević

Е-АДРЕСА / E-MAIL: nenad.kartal@ieent.org

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0309K

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Trendovi savremenog razvoja prenosa električne energije dovode do veće upotrebe kablovskih mreža i GIS postrojenja. Nameće se potreba ispitivanja, monitoringa i dijagnostike parcijalnih pražnjenja na GIS postrojenjima. Za merenja parcijalnih pražnjenja koriste se različiti standardni i nestandardni pristupi koji se, u skladu sa tipom senzora koji se koriste, nazivaju UHF merenja, HFCT merenja, TEV, ultrazvučna (akustička) i druga merenja. U skladu sa datim senzorima koriste se adekvatne akvizicije. Analizom signala mogu da se detektuju intenzitet, tip i pozicija izvora parcijalnih pražnjenja. Sistem može da se koristi u proizvodnji kod probnih ili primopredajnih ispitvanja koja mogu da ukažu na nedostke unutar GIS, postojanje stranog tela i njegov položaj u komori i druga odstupanja. Ispitivanja i dijagnostika stanja tokom eksploatacije mogu da ukažu na promene i unaprede održavanje GIS. Istraživanja u ovom radu treba da pokažu mogućnosti realizacije ispitivanja, monitoringa i dijagnostike u GIS 110kV postrojenjima u Srbiji i njihove integracije u nadzorni sistem.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

GIS, parcijalna pražnjenja, monitoring, UHF, HFCT, TEV, akustika

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Prof. dr.sc. Krešimir Meštrović, Plinom SF6 izolirana sklopna postrojenja (GIS), Tehničko veleučilište u Zagrebu, Elektrotehnički odjel, https://bib.irb.hr/datoteka/570806.GIS.pdf
  • Jasna Šuljević, Optimizacija konfiguracije SF6 postrojenja visokih napona sa aspekta smanjenja amplitude veoma brzihprelaznih prenapona, master rad, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet u Podgorici, 2020.
  • Partial discharge services Expertise for enhanced reliability of your GIS, ABB SERVICE, HIGH VOLTAGE PRODUCTS, 2012.
  • Bo Niu Dr, Feiyue Ma, Xutao Wu, Hui Ni, Xiu Zhou, Hong Wu, Research and application of intermittent partial discharge characteristics and easy-warning system for electric equipment, 2022 The 4th International Conference on Clean Energy and Electrical Systems (CEES 2022), 2–4 April, 2022, Tokyo, Japan
  • Chongxing Zhang, Ming Dong, Ming Ren, Wenguang Huang, Jierui Zhou, Xuze Gao and Ricardo Albarracín, Partial Discharge Monitoring on Metal-EnclosedSwitchgear with Distributed Non-Contact Sensors, Sensors 2018, 18, 551; doi:10.3390/s18020551.