ANALIZA OPRAVDANOSTI INVESTICIONIH TROŠKOVA NOVIH EFIKASNIH ENERGETSKIH TRANSFROMATORA TOKOM PERIODA NJIHOVE EKSPLOATACIJE

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 241- 256)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Petar Marković, Ana Pastor, Milan Ćelović, Jelena Ćelović, Miroslav Bosančić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: petar.markovic@comel.co.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0241M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Usled cilja povećanja energetske efikasnosti u elektroenergetskom sistemu zahtevaju se inženjerska rešenja za smanjenje gubitaka snage. Iako je efikasnost energetskog transformatora velika, imajući u vidu da su jedna od najskupljih komponenti elektroenergetskog sistema i da su predviđeni za rad dugi niz godina, povećanje efikasnosti i ekonomičnosti transformatora je neophodno. U radu je dat teorijski pregled vrsta i uzroka nastanka gubitaka u energetskom transformatoru kao i pregled inženjerskih rešenja za njihovo smanjenje. Analizirani su energetski transformatori visokog napona 110 kV, sa pregledom uštede električne energije tokom prosečnog životnog veka energetskog transformatora za transformatore projektovane prema tradicionalnim i savremenim zahtevima. Zaključci dobijeni u radu mogu biti korisni prilikom definisanja zahteva snage gubitaka u transformatoru i proračuna analize isplativosti zamene starog energetskog transformatora sa novim veće efikasnosti.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

PEI, gubici u praznom hodu, gubici pri opterećenju, energetska efikasnost, ekonomska opravdanost

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Jelena Krstović, Radovan Radosavljević, Projektovanje Distributivnih Transformatora, Akademska misao, Beograd, 2009.
  • K.R.M. Nair, Power and Distribution Transformers: Practical Design Guide, CRC Press, Boca Raton, 2021.
  • S.V. Kulkarni, S.A. Khaparde, Transformer Engineering: Design, Technology and Diagnostics, Second Edition, CRC Press, Boca Raton, 2012.
  • Gilson M. Bastos, Tom Breckenridge, Mike Lamb, Tara-Lee MacArthur, Simon Ryder, Transformer and Reactor Procurement, Springer Nature Switzerland AG, 2022.
  • IEC Standard 60076-20-2017, Power transformers – Part 20: Energy efficiency, first edition, 2017.