OTKRIVANJE KVARA U BLOK TRANSFORMATORU SNAGE 725 MVA I SANACIJA U TERMOELEKTRANI

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 217- 227)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Miloš Brdarević, Glišo Klasnić, Zoran Nikolić, Mihailo Đorđević, Zoran Božović, Đorđe Jovanović, Jelena Lukić, Vesna Radin

Е-АДРЕСА / E-MAIL: milos.brdarevic@eps.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0217B

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Eksploatacija i održavanje blok transformatora zahtevaju stalni nadzor električnih i temperaturnih veličina u toku rada, kao i periodične kontrole kvaliteta ulja i električnih ispitivanja izolacionog sistema i merenje parametara namotaja i magnetnog kola. Blok transformator koji je predmet ovog rada je bio u pogonu oko 35 godina. Periodičnim analizama izolacionog ulja i kompleksnom dijagnostikom stanja, zaključeno je da u transformatoru postoji povećano grejanje koje zahvata i celuloznu izolaciju, ali se procenjuje da ne obuhvata veliku površinu (tople tačke moguće na izolovanim spojevima namotaja ili u magnetnom jezgru). Za analizu gasova u ulju ugrađen je on-line monitoring sistem sa kontinualnim praćenjem sadržaja rastvorenih gasova i vode. U remontu 2022. godine je, pri demontaži kupole na niskom naponu, uočeno da su izolacioni elementi i delovi magnetnih šantova – usmerivača toka fluksa, između namotaja i gornjeg jarma magnetnog kola, delimično dezintegrisani i rasuti u delovima. Odlučeno je da se transformator demontira i zameni rezervnim. U radu će biti prikazan istorijat rada transformatora, rezultati analiza i dijagnostike stanja tokom eksploatacije, kao i detaljan opis popravke transformatora na terenu.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

blok transformator, izolaciono ulje, magnetni šantovi

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Studija br. 412015, Institut „Nikola Tesla“ Beograd
  • Uputstvo proizvođača