SERTIFIKOVANJE TRANSFORMATORA ZA VETROELEKTRANE

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 175- 191)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Zdravko Ristić, Ivan Jagodić, Ilija Klasnić, Uroš Kovačević, Jelena Lazić, Mihajlo Ristić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: zdravko.ristic@ods.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0175R

САЖЕТАК / ABSTRACT:

U radu je izložen IEC sistem za sertifikaciju prema standardima koji se odnose na transformatore za upotrebu u obnovljivim izvorima energije prema IECRE. Ocena usaglašenosti i sertifikacija glavne elektro opreme, uključujući i transformatore, je data prema CB šemi. Metode i procedure ocenjivanja koje se koriste za projektovanje i procenu proizvodnje su dati prema tipu sertifikacije. U radu se navodi i potrebna dokumentacija, metod i postupak evaluacije, procena proizvodnje, izveštavanje, obezbeđenje kvaliteta i kontrole kvaliteta kao i zakonska regulativa. Dati su i zahtevi za transformatore za vetroelektrane prema standardima i pravilima dobre prakse. Obrađena jedna aktuelna i važna tema koja se tiče sertifikacije energetskih transformatora za vetroelektrane kao mera za obezbeđenje njihovog kvaliteta. Pored specifičnih uslova rada i karakteristika transformatora za vetroelektrane dat je pregled pravilnika, direktiva i zahteva koje transformatori moraju da ispune kako bi bili priključeni na elektroenergetsku prenosnu mrežu.
Izloženi su kvalitet inspekcije i test plan, osnovni principi realizacije prijemnih kontrolisanja, merenje i ocena kvaliteta električne energije vetrogeneratora spojenih na mrežu.
Obrađena su i pitanja životnog veka transformatora za vetroelektrane.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

transformatori, kvalitet, sertifikacija, vetroelektrane

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • M. Ristić, I. Jagodić, Z. Ristić, Kontrola kvaliteta kapitalne opreme, FQCE, 06.02.2014,
 • SRPS EN IEC 61400-1:2020, Vetrogeneratorski sistemi — Deo 1: Zahtevi za
  projektovanje,
 • A. Ristić, I. Jagodić, G. Bajić, M. Ristić, Obezbeđenje kvaliteta elektro opreme vetroelektrana, FQCE VE-3-4-2022.
 • M. Ristić , Transformatori za VE – Zahtevi, Seminar – Institut za standardizaciju, dec 2022.,
 • M. Ristić, Kvalitet opreme za VE – Zahtevi, Seminar – Institut za standardizaciju, dec 2022.,
 • Q-Total, INT-Analiza obnovljivih izvora energije i strateško planiranje scenarija dekarbonizovane proizvodnje električne energije u Srbiji, dec 2021.
 • M. Ristić, + N. Mraković, Ocena usaglašenosti elektro opreme za male elektrane, CIRED 2012,
 • U. Kovačević i dr, Ispitivanje VE u probnom radu na prenosnoj mreži, Infoteh, 2014,
 • Direktiva (EU) 2019/944, Zajednička pravila za unutrašnje tržište električne energije,
 • SRPS EN 61400-21:2012, Vetrogeneratori -Deo 21: Merenje i ocena kvaliteta električne energije vetrogeneratora spojenih na mrežu,
 • IECRE Operativni dokument D-501-7 Edition 1.0 2019,
 • V. Katić i drugi, Moderne tehnologije vetrogeneratora, CIRED, 2012,
 • IECRE Operativni dokument D-502-1 Edition 1.0 2019,
 • M. Radić, D. Radić, Pristup održavanju elektroenergetske opreme utemeljen na pokazateljima kvaliteta isporuke električne energije i na analizu uzroka kvarova, CIRED 2006,
 • IEC/IEEE 60076-16:2018 , Power transformers – Part 16: Transformers for wind turbine applications,
 • SRPS EN 60076-1:2012, Energetski transformatori – Deo 1: Opšte,
 • SRPS EN IEC 60076-11:2019. Energetski transformatori – Deo 11: Suvi energetski transformatori,
 • SRPS EN 60076-2:2011. Energetski transformatori – Deo 2: Porast temperature kod transformatora uronjenih u tečnost,
 • SRPS EN IEC 60721-3-4:2019, Klasifikacija uslova okoline -Deo 3: Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih ozbiljnosti – Stacionarna upotreba na lokacijama nezaštićenim od vremenskih uticaja,
 • SRPS EN 61378-1:2012. Pretvarački transformatori – Deo 1: Transformatori za industrijske primene,
 • SRPS EN 60076-3:2015/A1:2019. Energetski transformatori – Deo 3: Izolacioni nivoi, dielektrička ispitivanja i spoljašnji vazdušni razmaci,
 • M. Ristić, I. Jagodić, J. Lazić, Dielektrična ispitivanja transformatora, CIRED 2014,
 • SRPS EN ISO 12944-4:2019, Boje i lakovi-Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemima boja-Deo 4: Tipovi površine i priprema površine,
 • SRPS EN 50588-1:2020. Transformatori srednje snage 50 Hz najvećeg napona opreme koji ne prelazi 36 kV – Deo 1: Opšti zahtevi,
 • SRPS IEC 60076-7:2020. Energetski transformatori – Deo 7: Uputstvo za terećenje energetskih transformatora potopljenih u mineralno ulje,
 • IEC 60076-12:2008 , Power transformers – Part 12: Loading guide for dry-type power transformers,
 • SRPS EN 60076-14:2015. Energetski transformatori — Deo 14: Transformatori izolovani tečnošću koji koriste izolacione materijale visoke temperature,
 • SRPS EN 60076-5:2008. Energetski transformatori – Deo 5: Izdržljivost pri kratkom spoju,
 • Why do wind turbine transformers fail so often? Bi KRemington | 9. juna 2010.
 • E. Karimi, A. Carver, D. Kell, E. Veilleux, M. Daryabak, V. Pathi, Investigation of Wind Farm Padmount Transformer Failure Through Transient Studies, CIGRE Canada 2020.
 • Jagodić I., Ristić Z., Ćirić Z., Ristić M., Transformatori za vetroelektrne – Zahtevi, CIRED Serbia 2022, STK1, R.1.10.
 • Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti (Sl gl RS”, broj 49/21 od 14. maja 2021.)
 • Pravilnik su za Elektro opremu namenjenu za upotrebu u okviru određenih granica napona (LVD), Sl. glasnik RS“, br. 25/2016 i 21/2020)),
 • Pravilnik za Elektromagnetsku kompatabilnost (EMC), Sl. glasnik RS“, br. 25/2016, i 21/2020),
 • Pravilnik za Bezbednost mašina (MD), Sl. glasnik RS“, br. 58/201.